بررسی اضطراب کتابخانه‌ای و اضطراب منابع الکترونیک در بین دانشجویان دانشگاه اصفهان

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

پژوهش حاضر بر روی نمونه‌ای شامل 280 نفر دانشجوی دختر و پسر دانشگاه اصفهان انجام گرفت. این افراد از دانشکده‌های هفت گانه دانشگاه اصفهان به طور تصادفی انتخاب گردیدند. پرسشنامه‌ محقق ساخته براساس پرسشنامه اضطراب کتابخانه‌ای باستیک و انطباق با محیط فرهنگی دانشگاههای ایران و سؤالات بخش اضطراب منابع الکترونیک براساس سؤالات مورد نیاز محیط دانشگاهی ایران تهیه گردید. یافته‌های پژوهش نشان داد که میزان آشنایی دانشجویان دانشگاه اصفهان با منابع الکترونیک و میزان آشنایی آنها با کاربرد کامپیوتر پایین‌تر از حد معیار است، اما میزان اضطراب کتابخانه‌ای و منابع الکترونیک در میان آنها در حد معمول است. مواردی از قبیل نظام مخزن کتابخانه، نقش عوامل جمعیت‌شناختی (مانند: سن، جنسیت) ،ونقش عوامل دانشگاهی (مانند: سال تحصیلی)، و ‌آشنایی قبلی با کامپیوتر در ارتباط با این موضوع نیز در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است.
واژه‌های کلیدی: اضطراب کتابخانه‌ای، اضطراب منابع الکترونیک

عنوان مقاله [English]

A Study of Library and Electronic Sources Anxiety Among the Students at the University of Isfahan

نویسندگان [English]

  • Shahnaz Khadivi
  • Mohammadreza abedi
  • Ahmad Shabani
چکیده [English]

Library anxiety is an obstacle in educational success in the universities around the world. Several studies have been conducted concerning this issue. The present article reports a study done at the University of Isfahan. The sample included 280 students, both male and female who were randomly selected from seven different faculties. A researcher-made questionnaire based on Bostick’s Library Anxiety Scale (1992), and modified to fit the cultural milieu of the Iranian universities was prepared along with a number of questions on anxiety level of the participants. The analysis of the data on the SPSS showed that the participants level of familiarity with electronic resources and computer was below the expected level. The anxiety level, however, was normal among the participants. Factors such as library system, demographic status, and extent of familiarity with computer have been discussed in the present article.
Keywords: Library anxiety; Computer anxiety; Electronic resources anxiety

CAPTCHA Image