بررسی گرایش‌های موضوعی مطالعه در دانش‌آموزان دوره راهنمایی شهر اهواز و مقایسه آن با توزیع موضوعی کتاب‌های مناسب دانش‌آموزان این دوره

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف از پژوهش حاضر مقایسة گرایش های موضوعی مطالعه در دانش آموزان دورة راهنمایی شهر اهواز با توزیع موضوعی کتاب های مناسب دانش آموزان این دوره منتشر شده در فاصلة سال های 1376-1383 می باشد. پژوهش از نوع توصیفی بوده و برای انجام آن از دو روش کتابخانه ای و پیمایشی استفاده شد. بخش نخست نمونة پژوهش شامل 720 دانش آموز دختر و پسر به روش تصادفی چند مرحله ای از میان دانش آموزان دورة راهنمایی شهر اهواز انتخاب شد. بخش دوم نیز دربردارندة کل کتاب های مناسب دانش آموزان دورة راهنمایی (گروه سنی «د») معرفی شده در کتابشناسی آثار منتخب شورای کتاب کودک در فاصلة سال های 1376-1383 بود که تعداد 1104 کتاب را در بر دارد. آزمون آماری مجذور کا نشان داد که بین توزیع فراوانی کتاب‌ها در ده موضوع اصلی تفاوت معناداری وجود دارد و آزمون همبستگی اسپیرمن نشان داد که بین گرایش‌های موضوعی مطالعه دانش‌آموزان و توزیع فراوانی کتاب‌ها در ده موضوع اصلی رابطه معناداری وجود ندارد. نتیجة کلی پژوهش حاضر مشخص کرد که در بسیاری از موضوع‌های فرعی مربوط به ده موضوع اصلی، میان نظرات دانش آموزان دورة راهنمایی شهر اهواز و فراوانی کتاب های مناسب دانش آموزان این دورة تناسب چندانی برقرار نمی باشد. این مسأله در موضوع های فرعیِ مربوط به موضوع های واقع گرا (رمان)، دین، علوم تجربی، هنر، بازی و سرگرمی و کتاب های مرجع بیشتر ملاحظه شد.
واژه‌های کلیدی: مطالعه، کتابخوانی، گرایش های موضوعی، دانش آموزان دورة راهنمایی، کتاب‌های مناسب گروه سنی «د»،

عنوان مقاله [English]

Investigating the reading preferences among guidance school students in Ahwaz and comparing it with the subject distribution of suitable books for guidance school students introduced in the Bibliography of Selected Books by Children’s Book Council of Iran

نویسندگان [English]

  • Zahed Bigdeli
  • Hosein Elhampoor
  • Fatemeh Baji
چکیده [English]

The present study attempted to compare the reading preferences of Ahwaz guidance school students with the subject distribution of suitable books for guidance school students published during 1376-1383(1997-2004). To conduct this descriptive research, two methods were used: library method and survey method. In order to gather the topical reading preferences of Ahwaz guidance school students, a survey was used; however to collect data related to the suitable books’ subject divisions, a library method was used. The first part of the study’s sample was selected by multiple randomizations, then the related data about Ahwaz guidance school students topical reading interests, was gathered through a questionnaire distributed among the students in Ordibehesht 1383(April, 2004). Second part of the study’s sample includes the books introduced by Children Book Council during 1376-1383(1997-2004) as suitable for guidance school students (D-Age group) Chi-square test revealed that the number of books (frequencies) in the ten main subject categories are significantly different. Nevertheless, the Spearman’s correlation test showed that there is no significant correlation between students’ reading preferences and the frequency of books published in the ten main subject categores. The result of this study showed that in many subjects, there is no relationship within Ahwaz guidance school students’ opinions and the frequency of suitable books for these students. This point was especially observed in topics such as Realistic (novel), Religion, Natural sciences, Art and entertainment, and reference books.
Keywords: Reading, Book reading, Reading preferences, Guidance school students, Suitable books for “D” age-group’, Ahwaz Guidance school students

CAPTCHA Image