ارزیابی مقالات رایگان وب از دیدگاه اعضاء هیئت علمی دانشگاه شیراز

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 فردوسی مشهد

2 دانشگاه

چکیده

بر اساس منابع معتبر موجود در زمینه ارزیابی منابع وب، شش معیار مهم استخراج گردید. این تحقیق میزان شناخت و استفاده استادان از این معیارها و معیارهای فرعی مرتبط با معیارهای اصلی را نزد استادان دانشگاه شیراز مورد بررسی قرار داده است. روش تحقیق پیمایشی است و ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه می‌باشد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با روش‌های آمار توصیفی و استنباطی انجام شده است. این پ‍ژوهش مشخص نمود هر شش معیار تعیین شده مورد توجّه و استفاده اعضاء هیئت علمی دانشگاه شیراز می‌باشد که معیارهای مزبور به ترتیب اولویت عبارتند از: روزآمد بودن، کیفیّت محتوایی، کنترل مستندات، وجود فهرست منابع، وجود پیوندهای درون‌متنی، و موثّق بودن اطلاعات ارائه شده. همچنین در معیار اصلی کنترل مستندات، معیارهای فرعی تخصّص و تبحّر نویسنده و ذکر نام نویسنده، در معیار اصلی روزآمد بودن‌، معیار فرعی تاریخ نشر، در معیار اصلی وجود فهرست منابع، معیار فرعی اعتبار استنادها و در معیار اصلی وجود پیوندهای درون متنی، معیار فرعی وجود پیوند به منابع موجود در کتابنامه و در معیار اصلی موثق بودن اطلاعات، صحت اطلاعات موجود، بالاترین اولویّت را به خود اختصاص داده‌اند. در ضمن، همه پاسخ‌گویان، سطح کیفی مقاله مورد نظر را عالی انتخاب کرده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating of Open- access Web-based Articles According to the Academic Staff Attitude of Shiraz University

نویسندگان [English]

  • abdorasool jokar 1
  • shiva Rezai 2
1 khatamol anbia
2 university
چکیده [English]

This research aims at surveying evaluation of open access web based articles by Shiraz university faculty members. Six criteria and some related sub-criteria are extracted from credible resources and related researches. This research is to evaluate the rate of familiarity and use of these criteria by faculty members. Research methodology is survey and data is gathered by means of questionnaire. Data is analyzed by descriptive and analytic statistical methods using SPSS 11.5. The results of survey reveal that Shiraz University faculty members use open acess web-based articles in high amount. The results also show that most of faculty members evaluate retrieved articles but they declare that their familiarity with evaluation criteria is in medium range. The reasons of minority of faculty members who do not evaluate retrieved open access web-based articles are not having time and not needing to evaluate. This study also shows that all seven main criteria are important for faculty members. These criteria in sequence of preference are updateness, content quality, authority control, bibliography, in-content links, and reliability. Sub-criteria in sequence of preference are: In updateness of articles, date of publication; in authority control, author’s expertise and author’s name; in bibliography, accuracy of articles; in in-content links, link to resources in bibliography; and in reliability, accuracy of information. All respondents chose excellent for the quality of articles.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Internet
  • Web articles
  • Evaluation
  • Shiraz university academic staff
Zerehsaz, M., Fatahi, R. (2006). Essencial consideration on designing the user interface of copmputerized systems and databases. Faslname-Ketab, 66, 251-268.
Yushiana, M., Widyawati, A. R. (2007). Heuristic evaluation of interface usability for a web-based OPAC. Library Hi Tech, 25(4), 538-549.
Yamin Firooz, M. (2002). Features and elements of compounding user interface in websites. Faslname-Ketab, 56, 159-168.
Usability. (2012). Retrieved July 8, 2012, from the usability wiki: http://en.wikipedia.org /wiki/Usability
CAPTCHA Image