گزارشهای استنادی نشریات فارسی

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در سال 1381 طرح گزارشهای استنادی نشریات فارسی با هدف رتبه بندی مجلات فارسی براساس استانداردهای موجود در ISI جهانی در کتابخانه منطقه ای علوم و تکنولوژی آغاز گردید. در این طرح عناوین مجلات معتبر مربوط به سالهای 1378 تا 1380 مورد بررسی قرار گرفت. براساس نتایج حاصله، در هرسال پراستنادترین مجلات شناسایی و معرفی گردیده و برای هر عنوان ضریب تاثیر ، شاخص آنی ، نیم عمر ، مجلات استناد کننده و مجلات استنادشونده مجله نیز مشخص می شود. در حال حاضر، طرح گزارشهای استنادی نشریات فارسی بر روی تمام مجلات که اعتبار خود را از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کسب کرده اند ادامه دارد. گزارشهای استنادی نشریات فارسی از طریق وب سایت کتابخانه منطقه ای علوم و تکنولوژی به نشانیwww.srlst.com قابل استفاده است.

عنوان مقاله [English]

Persian Journal Citation Reports

نویسندگان [English]

  • jafar mehrad
  • Roya Maghsodi Deryeh
چکیده [English]

A project entitled persian journal citation reports (PJCR) with the objective of ranking Persian journals according to the world ISI standards was began in Regional Library of Science and Technology (RLST) in 2002. In this project the titles of reliable journals of 1999 to 2001 were investigated. According to the produced results, the most cited journals were recognized and introduced each year and for each title, an impact factor, immedicay index, cited half life and citing half life journals were identified. Nowadays, the project of persian journals citation reports is operationalized on all journals which have obtained their reliability from the Ministry of Science, Research and Technology and Ministry of Health, Treatment and Medical Education. Persian journal citation reports are available in RLST website, www. Srlst.com.

CAPTCHA Image