تحلیل پیوندهای وب سایت های کتابخانه های ملی جهان

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

با توجه به اهمیت سایت های وب کتابخانه های ملی،هدف این پژوهش بررسی وضعیت وب سایت های کتابخانه های ملی جهان از نظر میزان مورد استفاده قرار گرفتن که از طریق پیوندهای آنها مشخص می شود، بوده است. در این پژوهش با استفاده از شیوه های وب سنجی، میزان رویت و عامل تاثیرگذار وب، سایت های وب کتابخانه های ملی جهان مورد مطالعه قرار گرفته است. به علاوه با استفاده از روش دسته بندی و مقیاس چند بعدی به مطالعه خوشه های اصلی و ترسیم نقشه دو بعدی این وب سایت ها بر اساس هم پیوندی آنها پرداخته شده است. جامعه آماری این پژوهش تعداد 38 سایت وب فعال کتابخانه های ملی جهان بود که از سیاهه مشخصات کتابخانه های ملی جهان که در سایت ایفلا ارائه شده بود استخراج گردید. زمان انجام پژوهش آبان ماه سال 1384 بود که با استفاده از فرمول های جستجوی ویژه و از طریق جستجو در موتور کاوش آلتاویستا اطلاعات مربوط به پیوندهای دریافتی خارجی، خود پیوندها و تعداد صفحه های وب نمایه سازی شده توسط موتور کاوش محاسبه و گردآوری شد. یافته های پژوهش نشان داد که سایت کتابخانه کنگره آمریکا، بالاترین ضریب تاثیر را در بین سایت های کتابخانه های ملی جهان دارد. همچنین دسته بندی سایت های کتابخانه های ملی جهان، بر اساس ارتباط هم پیوندی آنها نشان داد که 5 دسته (خوشه) اصلی، شامل 3 دسته بین المللی و 2 دسته قاره ای (اروپایی) در بین سایت های وب کتابخانه های ملی جهان وجود دارد. نتایج حاصل از ترسیم نقشه ارتباطات پیوندی وب سایت های کتابخانه های ملی جهان نشانگر وجود 4 دسته، 2 دسته بین المللی و 2 دسته قاره ای (اروپایی) است. نکته ای که در این گونه مطالعات باید مدنظر قرار گیرد این است که مطالعات وب سنجی باید با احتیاط صورت گیرند زیرا هم داده ها (اطلاعات مبتنی بر وب) و هم ابزارهای گردآوری داده ها (موتورهای کاوش) دارای نقایص آشکاری هستند.

کلیدواژه ها: کتابخانه های ملی؛ وب سنجی؛ ضریب تاثیرگذاری؛ میزان رویت وب سایت ها؛ ارتباطات علمی؛ خودپیوندی؛ پیوندهای دریافتی؛ هم پیوندی؛ پیوندها؛ رتبه بندی سایت های وب

عنوان مقاله [English]

Analysis links the National Library Web world

نویسندگان [English]

  • MOHSEN HAJI ZEINOLABEDINI‎
  • LEILA MAKTABIFARD
  • FARIDEH OSAREH
چکیده [English]

This article aimed to study National Library Websites (NLW) using webometric methods. The in-links and co-links to national library websites were analyzed to study: firstly, the visibility of these National libraries on the web. Secondly, the collaboration on national and international level amongst the studied national library websites. This study found that according to the in-link count of 38 national library websites, 3 were extremely popular and we can call them the most visible national library websites as they come below:
1. United States of America (http://www.loc.gov)
2. Australia (http://www.nla.gov.au)
3. United Kingdom (http://www.bl.uk)
The results of the study also showed that, there were 5 clusters (2 cross continental and 3 international) in the studied national library websites. On the other hand, the multidimensional scaling map showed 7 major collaboration clusters: 2 cross national (both European) and 5 international (European, Asian, American, Australian). African national library websites were not seen in these clusters. It means that, African national libraries have a little collaboration with others through their websites. An interpretation on causes for collaborations between these national library websites are provided in this study. Webometrics offers an evaluation measurement that is not available in bibliometrics when an institution is the analytical unit. Nevertheless, webometric research must be conducted with caution because both the data source (i.e., web-based data) and data collection instrument (i.e., web search engines) have obvious deficiencies.

Keywords: National libraries; Webometrics; Impact factor; Websites visibility; Scholary communication; Selflink; Inlink; Co-link; Links; Websites ranking

CAPTCHA Image