بررسی معیارهای قضاوت ربط در فضای الکترونیکی

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

پژوهش حاضر با استفاده از روش پیمایشی در پی شناسائی معیارهای ذهنی و عینی مورد استفاده دانشجویان برای قضاوت درباره ربط مدارک بازیابی شده توسط موتورهای کاوش می باشد. جامعه آماری شامل دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی است که در سالهای 80 تا 82 در این دانشگاه ثبت نام نموده اند. حجم نمونه ای به بزرگی 335 نفر بر اساس جدول مورگان و با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای نسبی تعیین گردید. داده های مورد نیاز از طریق دو نوع پرسشنامه جداگانه و مطالعه نوشتارهای مربوط به الگوریتم های رتبه بندی موتورهای کاوش گردآوری گردید. بر اساس یافته ها، دانشجویان علاوه بر داشتن معیارهای خاص هنگام ارزیابی ربط مدارک در شرایط ذهنی و واقعی اطلاع یابی، اولویت خاصی نیز برای هر یک از این عناصر و ویژگی های آن قائل هستند. بین دانشجویان حوزه های چهار گانه (بین گروهی و درون گروهی) در توجه به معیارهای ارزیابی ربط در شرایط ذهنی و عینی تفاوت های معناداری مشاهده می گردد. عناصری چون عنوان، چکیده، زبان و محتوی بیش از سایر عناصر مورد توجه دانشجویان قرار گرفته است.

عنوان مقاله [English]

Evaluation criteria relevant to judge the electronic space

نویسندگان [English]

  • mohamadreza davarpanah
  • abasali ramezani
چکیده [English]

The present research was designed to identify the subjective and objective relevance criteria used by graduate students of Ferdowsi university and to compare these criteria with the document elements used by search engines ranking algorithms for ranking the retrieved documents. The statistical universe included the graduate students enrolled in the university in the years 2002-2004. 335 students were chosen as the sample by using the randomized proportional classified sampling method. The needed data were collected by two types of questionnaires. The findings indicate that students pay attention to certain document elements (relevance categories) and assess the retrieved documents by search engines through attributing defined qualifications and specifications to them (relevance criteria). The results suggest that students in addition to having certain subjective and objective criteria, consider special priorities to the document elements while assessing the relevance of documents in the subjective situation. Based on the findings students use different criteria in subjective situations and in a real information seeking situation (searching session). There are also significant differences between the students of four disciplines (humanity, science, engineering and agriculture) (intergroup and intragroup) in paying attention to the relevance assessment criteria in subjective and real conditions of assessing the relevance of documents. Also the results showed that the elements: title, abstract, language and content are the most referred to by the students.

CAPTCHA Image