کلیدواژه‌ها = کتابخانه دانشگاه و مؤسسه آموزش عالی
بررسی آمادگی الکترونیکی کتابخانه های دانشگاهی شهر اصفهان

دوره 3، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 113-132

10.22067/riis.v3i2.13654

نرگس اورعی؛ مظفر چشمه سهرابی؛ علی صنایعی؛ هادی جباری نوقابی