کلیدواژه‌ها = تسهیم دانش
فراتحلیل اعتماد سازمانی و تسهیم دانش

دوره 13، شماره 2، اسفند 1402، صفحه 5-26

10.22067/infosci.2023.80467.1148

حسن منطق؛ فاطمه زندیان؛ محمد حسن زاده؛ عاطفه شریف


بررسی رابطۀ تسهیم دانش با خودکارآمدی در پژوهشگران دانشگاه صنعتی مالک اشتر

دوره 7، شماره 2، آبان 1396، صفحه 273-291

10.22067/riis.v7i2.60947

مرتضی دهقان سفیدکوه؛ احمد شعبانی؛ سعید رجایی پور


رابطه تسهیم دانش و قابلیت نوآوری در کتابخانه‌های دانشگاهی

دوره 5، شماره 2، مهر 1394، صفحه 22-39

10.22067/riis.v5i2.38130

ابراهیم زارعی؛ محمد حسن زاده؛ عصمت مومنی