1. طراحی الگوی مدیریت امنیت اطلاعات در کتابخانه‌های دیجیتالی

شهلا رضوانی

دوره 8، شماره 1 ، بهار و تابستان 1397، ، صفحه 337-356

http://dx.doi.org/10.22067/riis.v0i0.61486

چکیده
  مقدمه: مزایای ذخیره‌سازی اطلاعات به‌صورت الکترونیکی سازمان‌ها را در معرض انواع تهدید مانند دست‌کاری اطلاعات مرجع یا سرقت اطلاعات حیاتی و سرمایه‌های اطلاعاتی قرار داده است. مطالعۀ حاضر باهدف ارائۀ الگوی استراتژیک مدیریت امنیت اطلاعات در کتابخانه‌های دیجیتالی انجام شد. روش‌شناسی: در مطالعه‌ای توصیفی‌همبستگی، 196 کارشناس و ...  بیشتر

2. بررسی نظام مدیریت امنیت اطلاعات در کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های دولتی شهر تهران

محسن حاجی زین العابدینی؛ مینا رفعتی

دوره 7، شماره 1 ، بهار و تابستان 1396، ، صفحه 257-279

http://dx.doi.org/10.22067/riis.v7i1.55215

چکیده
  مقدمه: هدف این پژوهش شناسایی نظام مدیریت امنیت اطلاعات (امنیت فیزیکی، امنیت ارتباطات، کنترل دسترسی به اطلاعات، مدیریت حوادث امنیت اطلاعات و مدیریت پیوستگی عملیات) در کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های دولتی شهر تهران است. ضرورت انجام این پژوهش از آنجا احساس می‌شود که در رشته علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی به امر حفاظت و امنیت کتابخانه‌ها ...  بیشتر