نویسنده = حسن محمودی
ارائه مدل مفهومی مدیریت دانش برای شرکت بیمه دانا

دوره 10، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 140-160

10.22067/infosci.2021.24201.0

شبنم رفوآ؛ نصرت ریاحی‌نیا؛ عبدالحسین فرج پهلو؛ حسن محمودی توپکانلو؛ سمیه سادات آخشیک


تعهد سازمانی در پرتو توسعه توانمندسازی روانشناختی کارکنان در کتابخانه های دانشگاه فردوسی مشهد

دوره 6، شماره 2، دی 1395، صفحه 185-205

10.22067/riis.v6i2.46936

حسن محمودی؛ اعظم صنعت جو؛ ابولفضل طاهری؛ سید مسعود شفیعی