نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آموزش عالی بررسی مقایس های دروندادها و بروندادهای جریان اطلاعات در پژوهشکد ههای آموزش عالی ایران [دوره 2، شماره 1، 1391]
 • آموزش و بالندگی رابطه اقدامات منابع انسانی و میزان اجرای مدیریت دانش در دانشگاه فردوسی مشهد [دوره 2، شماره 1، 1391]

ا

 • ابرداده بررسی تغییرات عملکرد دو موتور کاوش عمومی یاهو و گوگل از نظر پوشش کمی- زمانی نمای هسازی و توجه به عناصر ابرداد هایدر رتبه بندی صفحه های وب [دوره 2، شماره 1، 1391]
 • ابرنشان ههای اچ تی ام ال بررسی تغییرات عملکرد دو موتور کاوش عمومی یاهو و گوگل از نظر پوشش کمی- زمانی نمای هسازی و توجه به عناصر ابرداد هایدر رتبه بندی صفحه های وب [دوره 2، شماره 1، 1391]
 • ارتباط با مراجعه‌کننده پیش‌شرط‌ها و پیامدهای وفاداری مراجعان کتابخانه‌ها : طراحی الگوی وفاداری مراجعان کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی [دوره 2، شماره 2، 1391]
 • ارزیابی عملکرد بررسی نقش فاوا بر بهبود عملکرد سازمانی کتابخان ههای دانشگاهی دولتی شهر اصفهان (BSC) با استفاده از کارت امتیازی متوا [دوره 2، شماره 1، 1391]
 • استفاد‌ه‌پذیری نظام مدیریت اطلاعات بررسی نگرش اعضاء هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد درباره بهره گیری از مخزن سازمانی آن دانشگاه [دوره 2، شماره 2، 1391]
 • اقدامات منابع انسانی رابطه اقدامات منابع انسانی و میزان اجرای مدیریت دانش در دانشگاه فردوسی مشهد [دوره 2، شماره 1، 1391]
 • الگوی وفاداری پیش‌شرط‌ها و پیامدهای وفاداری مراجعان کتابخانه‌ها : طراحی الگوی وفاداری مراجعان کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی [دوره 2، شماره 2، 1391]
 • اندا مواره اجتماعی از الهه گایا تا نقطه امگا: نظریه های مطرح در زمینه یکپارچگی اطلاعات [دوره 2، شماره 1، 1391]

ب

 • بازیابی اطلاعات بررسی تغییرات عملکرد دو موتور کاوش عمومی یاهو و گوگل از نظر پوشش کمی- زمانی نمای هسازی و توجه به عناصر ابرداد هایدر رتبه بندی صفحه های وب [دوره 2، شماره 1، 1391]
 • برونداد بررسی مقایس های دروندادها و بروندادهای جریان اطلاعات در پژوهشکد ههای آموزش عالی ایران [دوره 2، شماره 1، 1391]
 • بسط جستجو تحلیل بسط عبار تهای جستجوی موضوعی دانشجویان، الگوهای بسط و همخوانی آ نها با سرعنوا نهای موضوعی فارسی در فهرست رایان های [دوره 2، شماره 1، 1391]

پ

 • پایگاه اطلاعاتی منبع بررسی طرح‌های فراداده‌ای منابع دیجیتال تصویری، صوتی و ویدئویی و شناسایی طرح مناسب [دوره 2، شماره 2، 1391]
 • پردازش اطلاعات بررسی مقایس های دروندادها و بروندادهای جریان اطلاعات در پژوهشکد ههای آموزش عالی ایران [دوره 2، شماره 1، 1391]

ت

 • تحرک کارکنان رابطه اقدامات منابع انسانی و میزان اجرای مدیریت دانش در دانشگاه فردوسی مشهد [دوره 2، شماره 1، 1391]
 • تحقیقات و فناوری ارزشیابی کاربردپذیری وب سایت کتابخانه های مرکزی دانشگا ههای وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از دید کاربران [دوره 2، شماره 1، 1391]
 • تحلیل شبکه اجتماعی بررسی سنجه مرکزیت در شبکه هم‌نویسندگی مقالات مجلاتعلم اطلاعات [دوره 2، شماره 2، 1391]
 • تحلیل محتوا تحلیل بسط عبار تهای جستجوی موضوعی دانشجویان، الگوهای بسط و همخوانی آ نها با سرعنوا نهای موضوعی فارسی در فهرست رایان های [دوره 2، شماره 1، 1391]
 • تغییرات عملکرد بررسی تغییرات عملکرد دو موتور کاوش عمومی یاهو و گوگل از نظر پوشش کمی- زمانی نمای هسازی و توجه به عناصر ابرداد هایدر رتبه بندی صفحه های وب [دوره 2، شماره 1، 1391]
 • تغییر نام رشته کتابداری تغییر نام رشته کتابداری و اطلاع رسانی [دوره 2، شماره 1، 1391]

ج

 • جریان اطلاعات بررسی مقایس های دروندادها و بروندادهای جریان اطلاعات در پژوهشکد ههای آموزش عالی ایران [دوره 2، شماره 1، 1391]
 • جستجوی موضوعی تحلیل بسط عبار تهای جستجوی موضوعی دانشجویان، الگوهای بسط و همخوانی آ نها با سرعنوا نهای موضوعی فارسی در فهرست رایان های [دوره 2، شماره 1، 1391]
 • جغرافیای سیاسی اطلاعات جغرافیای سیاسی، جهانی‌شدن و جریان اطلاعات [دوره 2، شماره 2، 1391]
 • جهان محوری جغرافیای سیاسی، جهانی‌شدن و جریان اطلاعات [دوره 2، شماره 2، 1391]
 • جهانی شدن جغرافیای سیاسی، جهانی‌شدن و جریان اطلاعات [دوره 2، شماره 2، 1391]
 • جو سازمانی تأثیر جو سازمانی بر خلاقیت کارکنان: مطالعه موردی: سازمان اسناد و کتابخانه ملی [دوره 2، شماره 1، 1391]

خ

 • خدمات کتابخانه‌های عمومی ترمیم شکاف دیجیتالی با گسترش خدمات آموزشی و فرهنگی در کتابخان ههای عمومی [دوره 2، شماره 1، 1391]
 • خلاقیت بررسی عوامل مؤثر در خلاقیت و نوآوری کتابداران دانشگاهی اصفهان از دیدگاه آنان [دوره 2، شماره 1، 1391]
 • خلاقیت تأثیر جو سازمانی بر خلاقیت کارکنان: مطالعه موردی: سازمان اسناد و کتابخانه ملی [دوره 2، شماره 1، 1391]

د

 • دابلین کور بررسی تغییرات عملکرد دو موتور کاوش عمومی یاهو و گوگل از نظر پوشش کمی- زمانی نمای هسازی و توجه به عناصر ابرداد هایدر رتبه بندی صفحه های وب [دوره 2، شماره 1، 1391]
 • دانشجویان نیاز به شناخت و تأثیر آن بر رفتار اطلاعاتی دانشجویان [دوره 2، شماره 1، 1391]
 • دانشجویان تحصیلات تکمیلی مطالعه میزان اضطراب اطلاع یابی دانشجویان تحصیلات تکمیلی: مطالعه موردی دانشجویان ایرانی در کشور مالزی [دوره 2، شماره 2، 1391]
 • دانشگاه آزاد اسلامی؛ نظریه اشاعه نوآوری راجرز پیش‌بین‌های مؤثر در پذیرش پایگاه‌های اطلاعاتی پیوسته توسط اعضای هیئت علمی [دوره 2، شماره 2، 1391]
 • دانشگاه فردوسی مشهد رابطه اقدامات منابع انسانی و میزان اجرای مدیریت دانش در دانشگاه فردوسی مشهد [دوره 2، شماره 1، 1391]
 • دانشگا ههای ایران ارزشیابی کاربردپذیری وب سایت کتابخانه های مرکزی دانشگا ههای وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از دید کاربران [دوره 2، شماره 1، 1391]
 • درونداد بررسی مقایس های دروندادها و بروندادهای جریان اطلاعات در پژوهشکد ههای آموزش عالی ایران [دوره 2، شماره 1، 1391]
 • دسترس پذیری صفح ههای وب بررسی تغییرات عملکرد دو موتور کاوش عمومی یاهو و گوگل از نظر پوشش کمی- زمانی نمای هسازی و توجه به عناصر ابرداد هایدر رتبه بندی صفحه های وب [دوره 2، شماره 1، 1391]

ذ

 • ذهن سپهر از الهه گایا تا نقطه امگا: نظریه های مطرح در زمینه یکپارچگی اطلاعات [دوره 2، شماره 1، 1391]

ر

 • رتب هبندی نتایج کاوش بررسی تغییرات عملکرد دو موتور کاوش عمومی یاهو و گوگل از نظر پوشش کمی- زمانی نمای هسازی و توجه به عناصر ابرداد هایدر رتبه بندی صفحه های وب [دوره 2، شماره 1، 1391]
 • رفتار اطلاعاتی نیاز به شناخت و تأثیر آن بر رفتار اطلاعاتی دانشجویان [دوره 2، شماره 1، 1391]
 • رویت‌پذیری بررسی اثر میزان توسعه‌یافتگی کشورها بر رویت‌پذیری مقالات هم‌تالیفی [دوره 2، شماره 2، 1391]

س

 • سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران تأثیر جو سازمانی بر خلاقیت کارکنان: مطالعه موردی: سازمان اسناد و کتابخانه ملی [دوره 2، شماره 1، 1391]
 • سازمان یادگیرنده بررسی میزان کاربست مولفه‌های سازمان یادگیرنده در کتابخانه‌ها‌ی دانشگاهی شهرهای اصفهان و کرمان [دوره 2، شماره 2، 1391]
 • ساعد بررسی نگرش اعضاء هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد درباره بهره گیری از مخزن سازمانی آن دانشگاه [دوره 2، شماره 2، 1391]
 • سبک شناختی تحلیلی بررسی میزان استفاده از عناصر منبع(عنوان، چکیده، کلیدواژه و متن کامل) در فرایند گزینش و ارزیابی منابع اطلاعاتی از رویکرد نظریه سبک شناختی کل‌گرا- تحلیلی رایدینگ [دوره 2، شماره 2، 1391]
 • سبک شناختی کل‌گرا بررسی میزان استفاده از عناصر منبع(عنوان، چکیده، کلیدواژه و متن کامل) در فرایند گزینش و ارزیابی منابع اطلاعاتی از رویکرد نظریه سبک شناختی کل‌گرا- تحلیلی رایدینگ [دوره 2، شماره 2، 1391]
 • سرزمین محوری جغرافیای سیاسی، جهانی‌شدن و جریان اطلاعات [دوره 2، شماره 2، 1391]
 • سرعنوا نهای موضوعی فارسی تحلیل بسط عبار تهای جستجوی موضوعی دانشجویان، الگوهای بسط و همخوانی آ نها با سرعنوا نهای موضوعی فارسی در فهرست رایان های [دوره 2، شماره 1، 1391]

ش

 • شبکه هم‌نویسندگی بررسی سنجه مرکزیت در شبکه هم‌نویسندگی مقالات مجلاتعلم اطلاعات [دوره 2، شماره 2، 1391]
 • شکاف دیجیتالی ترمیم شکاف دیجیتالی با گسترش خدمات آموزشی و فرهنگی در کتابخان ههای عمومی [دوره 2، شماره 1، 1391]

ط

 • طرح فراداده‌ای بررسی طرح‌های فراداده‌ای منابع دیجیتال تصویری، صوتی و ویدئویی و شناسایی طرح مناسب [دوره 2، شماره 2، 1391]

ع

 • عناصر منبع بررسی میزان استفاده از عناصر منبع(عنوان، چکیده، کلیدواژه و متن کامل) در فرایند گزینش و ارزیابی منابع اطلاعاتی از رویکرد نظریه سبک شناختی کل‌گرا- تحلیلی رایدینگ [دوره 2، شماره 2، 1391]
 • عوامل سازمانی بررسی عوامل مؤثر در خلاقیت و نوآوری کتابداران دانشگاهی اصفهان از دیدگاه آنان [دوره 2، شماره 1، 1391]
 • عوامل فردی بررسی عوامل مؤثر در خلاقیت و نوآوری کتابداران دانشگاهی اصفهان از دیدگاه آنان [دوره 2، شماره 1، 1391]

ف

 • فرآیند اطلاع یابی مطالعه میزان اضطراب اطلاع یابی دانشجویان تحصیلات تکمیلی: مطالعه موردی دانشجویان ایرانی در کشور مالزی [دوره 2، شماره 2، 1391]
 • فراداده بررسی طرح‌های فراداده‌ای منابع دیجیتال تصویری، صوتی و ویدئویی و شناسایی طرح مناسب [دوره 2، شماره 2، 1391]
 • فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) بررسی نقش فاوا بر بهبود عملکرد سازمانی کتابخان ههای دانشگاهی دولتی شهر اصفهان (BSC) با استفاده از کارت امتیازی متوا [دوره 2، شماره 1، 1391]
 • فهرس تهای رایانه ای تحلیل بسط عبار تهای جستجوی موضوعی دانشجویان، الگوهای بسط و همخوانی آ نها با سرعنوا نهای موضوعی فارسی در فهرست رایان های [دوره 2، شماره 1، 1391]

ق

 • قصد مراجعه مجدد پیش‌شرط‌ها و پیامدهای وفاداری مراجعان کتابخانه‌ها : طراحی الگوی وفاداری مراجعان کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی [دوره 2، شماره 2، 1391]
 • قضاوت ربط بررسی میزان استفاده از عناصر منبع(عنوان، چکیده، کلیدواژه و متن کامل) در فرایند گزینش و ارزیابی منابع اطلاعاتی از رویکرد نظریه سبک شناختی کل‌گرا- تحلیلی رایدینگ [دوره 2، شماره 2، 1391]

ک

 • کاربردپذیری وب سایت ارزشیابی کاربردپذیری وب سایت کتابخانه های مرکزی دانشگا ههای وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از دید کاربران [دوره 2، شماره 1، 1391]
 • کارت امتیازی متوازن بررسی نقش فاوا بر بهبود عملکرد سازمانی کتابخان ههای دانشگاهی دولتی شهر اصفهان (BSC) با استفاده از کارت امتیازی متوا [دوره 2، شماره 1، 1391]
 • کتابخانه آستان قدس رضوی پیش‌شرط‌ها و پیامدهای وفاداری مراجعان کتابخانه‌ها : طراحی الگوی وفاداری مراجعان کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی [دوره 2، شماره 2، 1391]
 • کتابخان ههای دانشگاهی دولتی شهر اصفهان alighotbi2009@gmail.com بررسی نقش فاوا بر بهبود عملکرد سازمانی کتابخان ههای دانشگاهی دولتی شهر اصفهان (BSC) با استفاده از کارت امتیازی متوا [دوره 2، شماره 1، 1391]
 • کتابخانه‌های عمومی ترمیم شکاف دیجیتالی با گسترش خدمات آموزشی و فرهنگی در کتابخان ههای عمومی [دوره 2، شماره 1، 1391]
 • کتابداران بررسی میزان کاربست مولفه‌های سازمان یادگیرنده در کتابخانه‌ها‌ی دانشگاهی شهرهای اصفهان و کرمان [دوره 2، شماره 2، 1391]
 • کتابداران دانشگاهی بررسی عوامل مؤثر در خلاقیت و نوآوری کتابداران دانشگاهی اصفهان از دیدگاه آنان [دوره 2، شماره 1، 1391]
 • کتاب غیردرسی شناسایی کتاب های مناسب غیردرسی همخوان با کتاب های درسی علوم تجربی و تعلیمات اجتماعی مقطع دبستان (راهبردی برای تدریس معلمان و مجموع هسازی در کتابخان ههای آموزشگاهی ) [دوره 2، شماره 1، 1391]
 • کتاب مناسب شناسایی کتاب های مناسب غیردرسی همخوان با کتاب های درسی علوم تجربی و تعلیمات اجتماعی مقطع دبستان (راهبردی برای تدریس معلمان و مجموع هسازی در کتابخان ههای آموزشگاهی ) [دوره 2، شماره 1، 1391]
 • کتا بهای تعلیمات اجتماعی دبستان شناسایی کتاب های مناسب غیردرسی همخوان با کتاب های درسی علوم تجربی و تعلیمات اجتماعی مقطع دبستان (راهبردی برای تدریس معلمان و مجموع هسازی در کتابخان ههای آموزشگاهی ) [دوره 2، شماره 1، 1391]
 • کتاب های علوم تجربی دبستان شناسایی کتاب های مناسب غیردرسی همخوان با کتاب های درسی علوم تجربی و تعلیمات اجتماعی مقطع دبستان (راهبردی برای تدریس معلمان و مجموع هسازی در کتابخان ههای آموزشگاهی ) [دوره 2، شماره 1، 1391]
 • کرمان بررسی میزان کاربست مولفه‌های سازمان یادگیرنده در کتابخانه‌ها‌ی دانشگاهی شهرهای اصفهان و کرمان [دوره 2، شماره 2، 1391]
 • کیفیت درک شده پیش‌شرط‌ها و پیامدهای وفاداری مراجعان کتابخانه‌ها : طراحی الگوی وفاداری مراجعان کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی [دوره 2، شماره 2، 1391]

گ

 • گایا از الهه گایا تا نقطه امگا: نظریه های مطرح در زمینه یکپارچگی اطلاعات [دوره 2، شماره 1، 1391]

ل

 • لامکانی از الهه گایا تا نقطه امگا: نظریه های مطرح در زمینه یکپارچگی اطلاعات [دوره 2، شماره 1، 1391]

م

 • مخزن سازمانی دانشگاه فردوسی مشهد بررسی نگرش اعضاء هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد درباره بهره گیری از مخزن سازمانی آن دانشگاه [دوره 2، شماره 2، 1391]
 • مدیریت دانش رابطه اقدامات منابع انسانی و میزان اجرای مدیریت دانش در دانشگاه فردوسی مشهد [دوره 2، شماره 1، 1391]
 • مراکز تحقیقاتی بررسی مقایس های دروندادها و بروندادهای جریان اطلاعات در پژوهشکد ههای آموزش عالی ایران [دوره 2، شماره 1، 1391]
 • مرکزیت بررسی سنجه مرکزیت در شبکه هم‌نویسندگی مقالات مجلاتعلم اطلاعات [دوره 2، شماره 2، 1391]
 • مغز جهانی از الهه گایا تا نقطه امگا: نظریه های مطرح در زمینه یکپارچگی اطلاعات [دوره 2، شماره 1، 1391]
 • مقیاس سنجش اضطراب اطلاع یابی مطالعه میزان اضطراب اطلاع یابی دانشجویان تحصیلات تکمیلی: مطالعه موردی دانشجویان ایرانی در کشور مالزی [دوره 2، شماره 2، 1391]
 • منابع دیجیتال بررسی طرح‌های فراداده‌ای منابع دیجیتال تصویری، صوتی و ویدئویی و شناسایی طرح مناسب [دوره 2، شماره 2، 1391]
 • مهارتهای سواد اطلاعاتی ترمیم شکاف دیجیتالی با گسترش خدمات آموزشی و فرهنگی در کتابخان ههای عمومی [دوره 2، شماره 1، 1391]
 • موتورهای کاوش عمومی بررسی تغییرات عملکرد دو موتور کاوش عمومی یاهو و گوگل از نظر پوشش کمی- زمانی نمای هسازی و توجه به عناصر ابرداد هایدر رتبه بندی صفحه های وب [دوره 2، شماره 1، 1391]
 • موسسه اطلاعات علمی( ISI) بررسی اثر میزان توسعه‌یافتگی کشورها بر رویت‌پذیری مقالات هم‌تالیفی [دوره 2، شماره 2، 1391]

ن

 • نظام اطلاعات علمی دانشگاه فردوسی مشهد بررسی نگرش اعضاء هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد درباره بهره گیری از مخزن سازمانی آن دانشگاه [دوره 2، شماره 2، 1391]
 • نظام عمومی از الهه گایا تا نقطه امگا: نظریه های مطرح در زمینه یکپارچگی اطلاعات [دوره 2، شماره 1، 1391]
 • نظام مدیریت اطلاعات بررسی نگرش اعضاء هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد درباره بهره گیری از مخزن سازمانی آن دانشگاه [دوره 2، شماره 2، 1391]
 • نظریه تحلیل سبک شناختی رایدینگ بررسی میزان استفاده از عناصر منبع(عنوان، چکیده، کلیدواژه و متن کامل) در فرایند گزینش و ارزیابی منابع اطلاعاتی از رویکرد نظریه سبک شناختی کل‌گرا- تحلیلی رایدینگ [دوره 2، شماره 2، 1391]
 • نوآوری بررسی عوامل مؤثر در خلاقیت و نوآوری کتابداران دانشگاهی اصفهان از دیدگاه آنان [دوره 2، شماره 1، 1391]
 • نیاز به شناخت نیاز به شناخت و تأثیر آن بر رفتار اطلاعاتی دانشجویان [دوره 2، شماره 1، 1391]

و

 • وبسایت کتابخانه مرکزی دانشگاهها ارزشیابی کاربردپذیری وب سایت کتابخانه های مرکزی دانشگا ههای وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از دید کاربران [دوره 2، شماره 1، 1391]
 • وزارت علوم ارزشیابی کاربردپذیری وب سایت کتابخانه های مرکزی دانشگا ههای وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از دید کاربران [دوره 2، شماره 1، 1391]

ه

 • هم‌تالیفی بررسی اثر میزان توسعه‌یافتگی کشورها بر رویت‌پذیری مقالات هم‌تالیفی [دوره 2، شماره 2، 1391]
 • همخوانی واژگانی تحلیل بسط عبار تهای جستجوی موضوعی دانشجویان، الگوهای بسط و همخوانی آ نها با سرعنوا نهای موضوعی فارسی در فهرست رایان های [دوره 2، شماره 1، 1391]
 • هم‌نویسندگی بررسی سنجه مرکزیت در شبکه هم‌نویسندگی مقالات مجلاتعلم اطلاعات [دوره 2، شماره 2، 1391]
 • هوش مجتمع از الهه گایا تا نقطه امگا: نظریه های مطرح در زمینه یکپارچگی اطلاعات [دوره 2، شماره 1، 1391]

ی

 • یکپارچگی از الهه گایا تا نقطه امگا: نظریه های مطرح در زمینه یکپارچگی اطلاعات [دوره 2، شماره 1، 1391]