کلیدواژه‌ها = علم‌سنجی
روابط پیدا و پنهان پژوهش‌های سازماندهی دانش در جهان: تحلیل هم‌استنادی

دوره 11، شماره 2، دی 1400، صفحه 20-43

10.22067/infosci.2021.24196.0

امید علی پور؛ فرامرز سهیلی؛ ثریا ضیایی؛ علی اکبر خاصه


مطالعه وضعیت تولیدات علمی در حوزه موضوعی «علم باز»

دوره 10، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 161-183

10.22067/infosci.2021.23982.0

شیما مرادی؛ فیروزه دوخانی


اثربخشی رشد فزآینده پژوهش‌های کشاورزی ایران بر شاخص‌های توسعه کشاورزی کشور

دوره 7، شماره 2، آبان 1396، صفحه 292-316

10.22067/riis.v7i2.60079

وحید احسانی؛ موسی اعظمی؛ سیّد محمّد باقر نجفی؛ فرامرز سهیلی


ردپای جهانی شدن بر شاخص‌‌های تولید علم و فناوری

دوره 3، شماره 1، اسفند 1392

10.22067/riis.v3i1.12082

فرشید دانش؛ ورا رشیدی؛ منصور میرزایی