دوره و شماره: دوره 7، شماره 1 - شماره پیاپی 13، شهریور 1396 
تأثیر عوامل ساختاری بر ارتباطات علمی و تولیدات علمی دانشگاه‌های ایران

صفحه 48-72

10.22067/riis.v7i1.54796

فرشاد ‍‍پرهام نیا؛ فاطمه نوشین فرد؛ نجلا حریری؛ صدیقه محمداسماعیل


ارزیابی سطح خوانایی وب‌سایت‌های‌ تغذیه و رژیم درمانی فارسی

صفحه 322-334

10.22067/riis.v7i1.47146

عبدالرسول خسروی؛ سمیه موسوی نژاد؛ فاطمه برازجانی؛ رضا بصیریان