Uncertainty: Multiple Manifestations of Information Needs

Document Type : مقالات مروری

Authors

1 PhD student in Knowledge and Information Science\ University of Isfahan

2 Associate professor in Knowledge and Information Science\ University of Isfahan

Abstract

Introduction: The principle of uncertainty in quantum physics changed the attitude towards self and existence. Uncertainty exists in many human activities and various factors cause uncertainty in individuals. The purpose of this paper was to study the uncertainty and information needs and the relationship between these two variables.
Methodology: This paper is a literature review and the concepts are clarified by examining texts related to uncertainty and information needs
Findings: In this paper, the effects of uncertainty on information acquisition, information need and information behavior were examined. Fuzzy logic has been proposed as a way to reduce uncertainty in the information retrieval system.
Conclusion: Uncertainty is closely related to the concept of information. The most fundamental aspect of this relationship is that the occurrence of uncertainty in the problem-solving conditions is due to changes in the cognitive status of individuals, or the existence of incomplete, contradictory, unreliable and vague information in them and uncertainty can be controlled as much as possible by obtaining appropriate and timely information. Also, uncertainty has not always been a negative aspect of various studies, but it can sometimes lead to creativity and innovation

Keywords


الهی، شعبان؛ آذر، عادل (1377). منطق فازی رویکردی نوین به سیستم‌های مدیریت. مدرس علوم انسانی، 1(6)، 141-160. بازیابی شده در 1 اسفند 1399 از:  http://noo.rs/2VJWF
 ایران‌زاده، نعمت اله؛ لیاقی مطلق نفیسه (1396) عدم قطعیت در فرداستان شب ممکن. پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت، 6 (1)، 51-70. Doi:10.22059/JLCR.2017.216515.550
باربور، ایان (1379). علم و دین، (بهاءالدین خرمشاهی، مترجم)، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
برهانی‌نژاد، محدثه؛ واله، حسین (1392). پوپر و عدم قطعیت. فلسفه علم، 3(2)، 12-1. بازیابی شده در 12 اسفند  1399 از:  https://philosophy.ihcs.ac.ir/article_1036.html
پ‍ائ‍و،، م‍ی‍ران‍دا ل‍ی‌(1378). مفاهیم بازیابی اطلاعات؛ ترجمه اسدالله آزاد و رحمت‌الله فتاحی. مشهد: دانشگاه فردوسی: موسسه چاپ و اندیشه.
داورپناه، محمدرضا (1381). ﺟﺴﺘﺠﻮی اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻠﻤﯽ و ﭘﮋوـﺸﯽ در ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﭼـﺎﭘﯽ و اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑـ. ﺗﻬـﺮان: دﺑﯿﺰش.
داورپناه، محمدرضا؛ ارسطوپور، شعله؛ شریف، عاطفه؛ مختاری، حیدر؛ مرادی مقدم، حسین (1388). رفتار اطلاعاتی انسان. تهران: دبیزش.
دوخانی، فیروزه؛ حریری، نجلا؛ آل‌طاها، آزاده (1396). بررسی میزان نبود قطعیت کاربران در جستجوی اطلاعات از وب. مدیریت اطلاعات،3 (4)، 22-1.   dOI:10.22091/STIM.2018.2663.1179 
کشاورز، حمید؛ اسلامی، عباس (1389). رویکرد فرآیندی در ارائه خدمات اطلاعاتی: معرفی الگوی فرآیند کاوش اطلاعات. پژوهشنامه مدیریت و پردازش اطلاعات، 26(1)، 167-18. dOI: http://jipm.irandoc.ac.ir/article-1-1241-fa.html.
کیس، دونالد اوئن (1393). جست‌وجوی اطلاعات بررسی تحقیقات درباره اطلاع‌جویی، نیازهای اطلاعاتی و رفتار اطلاع‌جویی؛ ترجمه زاهد بیگدلی. اهواز: دانشگاه شهید چمران.
مکتبی‌فرد، لیلا (1387). مدیریت اطلاعات با رویکرد فازی. کتابداری و اطلاع‌رسانی، 11(2)، 185-204. بازیابی شده در 20 فروردین 1399از:  http://lis.aqr-libjournal.ir/article_43776.html
موسوی، قائم؛ صادقیان، رضا (1395). بررسی منطق فازی و کاربرد آن در مسائل پیچیده. ماهنامه پژوهش ملل، 2(15)، 77-89 بازیابی شده در 20 فروردین 1399 از : https://www.academia.edu/40445901/%D8%A8%D8
نوکاریزی، محسن؛ داورپناه، محمدرضا (1385). تحلیل الگوهای رفتار اطلاع‌جویی. فصلنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی،9(2)، 119-152. بازیابی شده در 25 فروردین 1399 از : https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=79343
هاوکینگ، استیون (1375). تاریخچه زمان. محمدرضا محجوب، تهران: شرکت سهامی انتشار.
هروی، مجتبی؛ عظیمی، تبسم و زندحسامی، حسام (1395). بهبود مدیریت مؤثر عدم قطعیت در تصمیم‌گیری‌های نظامی با استفاده از عامل‌های شناختی، دسته‌بندی براساس قوانین وابستگی فازی و انتخاب ژنتیکی قوانین. مطالعات مدیریت صنعتی، 14(42)،199-237. dOI: http://noo.rs/2VJWF
Ambrosi, A. Peugeot, V. & Pinienta, D. (2005) Word Matters: Multi cultural Perspective on Information Societies, Chapt.1, C.F. Edition, Italy.
Anderson, T. D. (2006). Uncertainty in action: observing information seeking within the creative processes of scholarly research. Information research, 12(1), 12. dOI:https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1104687.pdf
Bates, M. J. (1989). The design of browsing and berry picking techniques for the online search interface. Online review, 13, 407- 424. dOI: https://doi.org/10.1108/eb024320
Bouazz, A. (1989). Information user studies. Encyclopedia of library and information science, 44(9), 144-164.
Chen, Z., and Chen, G., (2012). Building an Associative Classifier Based on Fuzzy Association Rules. International Journal of Computational Intelligence Systems, 1(3), 262-273. dOI:10.1080/18756891.2008.9727623
Chowdhury, S. & Gibb, F. (2009). Relationship among activities and problems causing uncertainty in information seeking and retrieval, “Journal of documentation, 65(3), 470-499. dOI: https://doi.org/10.1108/00220410910952438
Chowdhury, S., Gibb, F., & Landoni, M. (2014). A model of uncertainty and its relation to information seeking and retrieval (IS&R). Journal of Documentation70(4), 575- dOI:604. https://doi.org/10.1108/JD-05-2013-0060.
Fisher, K. E., Erdelez, S., & Mc Kechnie, L. (2005). Theories of information behavior. Medford, NJ: Information Today.
Heravi M., Akramizadeh A., Pourakbar M. & Menhaj M.B., (2013). A Hybrid Method for Effective Management of the Uncertainty in Army Decision Making using Cognitive Agents and Classification based on Fuzzy Association Rules, in Proc. of the 13th Iranian Int. Conf. on Fuzzy Systems (IFSC), IEEE Publication, pp.1-6. dOI:10.1109/IFSC.2013.6675655
Hjorland, B. (2002). Epistemology and socio-cognitive perspective in information science.journal American society for information science and technology, 53,257-270.  dOI:https://doi.org/10.1002/asi.10042
Ivanov D., & Sokolov B. (2009), Adaptive Supply Chain Management, Springer. dOI:https://doi.org/10.1007/978-3-642-32021-7_17
 Krikelas, J. (1983). Information seeking behavior: patterns and concepts. Drexel Library quarterly, 19, 5-20. Retrieved from: https://eric.ed.gov/?id=EJ298483
 Kuhlthau, C. C. & Tama, S. L. (2001) "Information search process of lawyers: a call for ’just for me’ information services", Journal of documentation, 57(1), 25-43. dOI:https://doi.org/10.1108/EUM0000000007076
Kuhlthau, C. C. (2004). Seeking meaning: A process approach to library and information services. (2nd ed). Westport, CT: Libraries unlimited. Retrieved from: http://informationr.net/ir/reviews/revs129.html
Milliken, F. (1987). Three types of perceived uncertainty about the environment: State, effect and response uncertainty. Academy of Management Review, 12(1), 133–143. dOI:https://doi.org/10.5465/amr.1987.4306502
NRC (2000). National Research Council (US), ‘Risk analysis and Uncertainty in Flood Reduction Studies’. National Academic Press. Retrieved from: https://books.google.com/books?id=eQydAgAAQBAJ&lpg=PA1&ots=VNOBCGGb4_&dq=NRC%20(2000).%20National%20Research%20Council%20(US)%2C%20%E2%80%98Risk%20analysis%20and%20Uncertainty%20in%20Flood%20Reduction%20Studies%E2%80%99.%20National%20Academic%20Press.&lr&pg=PA2#v=onepage&q=NRC%20(2000).%20National%20Research%20Council%20(US),%20%E2%80%98Risk%20analysis%20and%20Uncertainty%20in%20Flood%20Reduction%20Studies%E2%80%99.%20National%20Academic%20Press.&f=false
Phojola, M. (2002) the New Economy: Facts, Impacts and Policies, Information Economy and Policy, No.14, PP: 133-144. dOI:10.1016/S0167-6245(01)00063-4
Weiss, G. (1999). Multi agent Systems: A Modern Approach to Distributed Modern Approach to Artificial Intelligence, The MIT Press. Retrieved from: https://www.researchgate.net/publication/200027498_Multiagent_Systems_A_Modern_Approach_to_Distributed_Artificial_Intelligence
Weyns, D. (2010). Architecture Based Design of Multi-Agent Systems. Springer Heidelberg Dordrecht London New York, 35-39. dOI:10.1007/978-3-642-01064-4
Wilson, T. D. (1999). Models of information behavior research. Journal of documentation, 55(3), 249-270.  dOI:https://doi.org/10.1108/EUM0000000007145
CAPTCHA Image