نویسنده = ������������ �������� ����������
ارائه مدل مفهومی مدیریت دانش برای شرکت بیمه دانا

دوره 10، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 140-160

10.22067/infosci.2021.24201.0

شبنم رفوآ؛ نصرت ریاحی‌نیا؛ عبدالحسین فرج پهلو؛ حسن محمودی توپکانلو؛ سمیه سادات آخشیک