نویسنده = مجتبی کفاشان
نقش ارتباط علمی در فرآیند تولید دانش در علوم انسانی

دوره 9، شماره 1، آبان 1398، صفحه 107-123

10.22067/riis.v0i0.62323

مجتبی کفاشان کاخکی؛ محسن خلیلی


واکاوی پیوند شبکه‌های اجتماعی با قصد مطالعه: پژوهشی بر مبنای نظریه فرهنگ مصرف‌کننده

دوره 8، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 181-204

10.22067/riis.v0i0.70876

مجتبی کفاشان کاخکی؛ شعله ارسطوپور؛ نریمان کاشفی؛ یاسر آسمان دره


بررسی ادراک اعضاء هیأت علمی در استفاده از خدمات کتابخانه‌های دانشگاهی از دیدگاه نظریه رفتار برنامه‌ریزی شده آجزن

دوره 6، شماره 1، آذر 1395، صفحه 167-185

10.22067/riis.v6i1.43892

مجتبی کفاشان؛ یاسر آسمان دره؛ محمد لگزیان؛ تورج غلامشاهی؛ مریم نیکوکار؛ نازنین زهرا محمدیان


پیش‌شرط‌ها و پیامدهای وفاداری مراجعان کتابخانه‌ها : طراحی الگوی وفاداری مراجعان کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی

دوره 2، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 137-158

10.22067/riis.v2i2.10017

علیرضا حدادیان؛ مجتبی کفاشان؛ یاسر آسمان دره؛ فاطمه رضایی زاده؛ حسنیه احسانی