منابع و خدمات کتابخانه دیجیتال دانشگاه شیراز در تقابل با نیازهای کاربران

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شیراز،پایگاه استنادی علوم جهان اسلام

2 دانشگاه شیراز

چکیده

هدف: پژوهش حاضر به منظور بررسی میزان رضایت کاربران بالقوه کتابخانه دیجیتال دانشگاه شیراز از منابع و خدمات این کتابخانه انجام شده است.
روش: این پژوهش کمی و از نوع پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل اعضای هیأت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شیراز می باشد. در این پژوهش ابزار گردآوری داده ها پرسش‌نامه محقق ساخته است. از بین جامعه‏‏ مورد مطالعه (5860 عضو هیأت علمی و دانشجوی تحصیلات تکمیلی)، 357 نفر به روش نمونه گیری خوشه‏ ای مرحله ‏ای انتخاب شده است.
یافته‏ ها: به‌طور میانگین میزان رضایت از وضعیت موجود کتابخانه دیجیتال دانشگاه شیراز در حد متوسط برآورد می شود. بیشترین میزان رضایت از وضعیت موجود کتابخانه دیجیتال دانشگاه شیراز مربوط به «سهولت دسترسی به کتابخانه دیجیتال دانشگاه شیراز» و کمترین میزان رضایت مربوط به «سطح اطلاعاتی فراهم شده»، می باشد. از دیدگاه کاربران دلیل عمده عدم استفاده یا استفاده کم از کتابخانه دیجیتال دانشگاه شیراز نیز «عدم در اختیار داشتن کد کاربری و رمز عبور» است.

کلیدواژه‌ها


آرمز، ویلیام (١٣٨٠). کتابخانه‌های دیجیتال. ترجمه زهیر حیاتی و هاجرستوده. تهران: نشرکتابدار.
اردبیلی، افشین (1388). میزان آگاهی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شیراز با منابع و خدمات اطلاعاتی و نقش آنها در تأمین نیازهای اطلاعاتی آنان. پایان نامه کارشناسی ارشد علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی، دانشگاه شیراز.
خواجه نصیرطوسی، فریده (1380). ضرورت ایجاد کتابخانه‌های دیجیتال از دیدگاه مدیران کتابخانه‌های دولتی ایران. پایان نامه کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی، دانشگاه آزاد اسلامی.
ک‍ی‍ن‍ان‌، اس‍ت‍لا (1996). فرهنگ فشرده کتابداری و اطلاع‌رسانی. ت‍رج‍م‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ از ف‍اطم‍ه‌ اس‍دی‌کرگ‍ان‍ی‌؛ م‍ق‍اب‍ل‍ه‌ و وی‍رای‍ش‌ از ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌ آذرن‍گ‌. ت‍ه‍ران‌: ن‍ش‍ر ک‍ت‍اب‍دار، ۱۳۷۸.
محسنی، حمید (1382). مجموعه‏سازی ‏و خدمات تحویل مدرک. ویرایش دوم، تهران:‏ کتابدار.
نوروزی، یعقوب (1389). بررسی میزان رعایت معیارهای ارزیابی رابط کاربر در صفحات وب فارسی کتابخانه‌های دیجیتالی خودساخته و خریداری شده در ایران، تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومی، 16(3)، 169-189.
Arif, M., Kanwal, S. (2009)." Acceptance of digital library among female students and effects of limited access of digital library on their performance in research work: A case of International Islamic University". The International Information & Library Review. 41(3) : 122-128.
Borgman, C.L. (1999). "What are digital libraries? ". Competing Visions. Information Processing and Management. 35(3): 227-243.
Clark, J.A. (2004). "A usability study of the Belgian-American research collection: measuring the functionality of a digital library". OCLC Systems & Services; International Digital Library Perspectives.20 (3): 115-127.
Crawford, J. C., Daye, A. (2000). A survey of the use of electronic services at Glasgow Caledonian University Library. The Electronic Library, 18 (4): 255-265.
Dvornik, D.L.M. (2004). Digital library creators and users: evaluating intended users versus actual users. Master thesis, San Jose State University.
Hawkins, B.L.; Battin, P. (1998). The mirage of continuity: reconfiguring academic information resources for the 221st century. Washington, DC: Council on Library and information Resources and the Association of American Universities.
Mahe, A., Andrys, C., Charton, G. (2000). How French research scientists are making use of electronic journals: A case study conducted at Pierre ET Marie Curie University and Denis Diderot University. Journal of Information Science. 26(5):128-131.
Waters, D.J. (1998). "What Are Digital Libraries?" Retrieved April, 21, 2014, from http://www.clir.org/pubs/issues/issues04.html#dlf
CAPTCHA Image