نظریه مرجع شیالی راماریتا رانگاناتان در گذر زمان

نوع مقاله : مقالات مروری

نویسندگان

دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی نظریه مرجع رانگاناتان و ماندگاری آن درگذر زمان انجام گرفته است.
روش: روش پژوهش، روش مروری است و آثار رانگاناتان و منابعی که در آنها از دیدگاه و نظر وی در خصوص مرجع و خدمات مرجع استفاده شده، مورد بررسی قرار گرفته است.
یافته‌ها: از یافته‌های این پژوهش، آشنایی با نظریه مرجع رانگاناتان و پژوهش‌های انجام گرفته در این زمینه است. دیدگاه‌های رانگاناتان در خصوص مرجع و خدمات مرجع، مورد توجه پژوهشگران در زمینه‌های مختلف از جمله بازاریابی و طراحی وب و ... قرار گرفته است و بعد گذشت سال‌ها از اعلام آنها توسط رانگاناتان هنوز از کارآیی لازم برخوردار هستند و قالب‌هایی نو از آنها عرضه شده‌اند.
نتیجه: بررسی‌ها و مطالعات نشان می‌دهد که پنج قانون رانگاناتان هنوز هم در مسائل نوین اطلاعات و کتابخانه کارآمد بوده و در این مقاله بر این مسأله تأکید شده است که دیدگاه رانگاناتان در خصوص مرجع و خدمات مرجع مجدد مورد توجه قرار گرفته و در عرصه کتابخانه از آنها حمایت شود.

کلیدواژه‌ها


آر. کی. بات (1391). ارتباط قوانین کتابداری رانگاناتان در بازاریابی کتابخانه (ترجمه زینب صفوی، خدیجه مرادی). کتاب ماه: کلیات، 15(11)، 86-91. بازیابی4 آبان 1392، از http://www.ketabmah.ir/MagazinePdf/86-91-1.PDF
جعفری، مهناز (1390). شیالی رامام ریتا رانگاناتان: پدر علم کتابداری و اطلاع رسانی هند. دریچه، 1(4)، 3.
دیانی، محمد حسین (1382). اصول و خدمات مرجع در کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی. مشهد: انتشارات کتابخانه رایانه ای.
کورونن، تیمو، پکارنین، پایوی (1379). نگاهی تازه بر آثار رانگاناتان (ترجمه احمد شعبانی، عباس ابراهیمی). پیام کتابخانه، 10(2)، 63-67. بازیابی 8 آبان 1392، از http://www.noormags.com/view/fa/articlepage/925040
گرولیر، اریک دو (1371). دورنمای کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی و میراث رانگاناتان (ترجمه پوری سلطانی). فصلنامه کتاب،3 (1-4)، 273-293. بازیابی4 آبان 1392، از
http://www.ensani.ir/storage/Files/20120325202708-1144-60.pdf
گورمن، مایکل (1378). پنج قانون جدید کتابداری (ترجمه قنبر احمدی). پیام کتابخانه، 13(1،2)، 88-91. بازیابی 4 آبان 1392، از
http://www.ensani.ir/storage/Files/20120329123720-2150-434.pdf
مرادی، نورالله (1374). مرجع‌شناسی: شناخت خدمات و کتاب‌های مرجع. تهران: فرهنگ معاصر.
مک منمی، دیوید (آ1387). رانگاناتان در قرن بیست و یکم (ترجمه علیرضا اسفندیاری مقدم). کتاب ماه: کلیات، 129، 22-27. بازیابی 6 آبان 1392، از
http://www.ensani.ir/storage/Files/20120326163753-3039-150.pdf
مک منمی، دیوید (ب1387). جایگاه قوانین رانگاناتان در قرن 21 (ترجمه فرنوش رقابی، شهرزاد شریفی). شیرازه، 1(6). بازیابی 11 آبان 1392، از http://old.nlai.ir/Default.aspx?tabid=1474
نوروزی، علیرضا (1385). کاربرد قوانین رانگاناتان در وب (ترجمه فاطمه عمو حسینی، طاهره عظیمی‌نیا). علوم و فناوری اطلاعات، 22(1،2)، 131-148. بازیابی 28 مهر 1392، از
http://www.magiran.com/temp/mag-pdf/12222013/2105-58217448-ROH.pdf
Barner, Keren (2011). The library is a growing organism: Ranganathan's fifth law of library science and the academic library in the digital era. Library philosophy and practice. Retrived October 2, 2013, from http://digitalcommons.unl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1579&context=libphilprac
Cana, Mentor (2003). Open source and Ranganathan’s five laws of library science. Infosophy: socio-technological rendering of information. Retrived 18 November, 2013, from http://www.kmentor.com/socio-tech-info/2003/07/open-source-and-ranganathans-f.html
Chappell, Marcia H. (1976). The place of reference service in Ranganathan's theory of librarianship. Library Quarterly, 46(4), 378-396. Retrived 18 November, 2013, from http://www.jstor.org/discover/10.2307/4306718?uid=3738280&uid=2&uid=4&sid=21103245162703
Cloonan, Michale v., Dove, John G. (2005). Ranganathan online. Library journal. Retrived 18 November, 2013, from http://lj.libraryjournal.com/2005/04/ljarchives/ranganathan-online/
Croft, Janet Brennan (2001). Changing research patterns and implications for web page design: Ranganathan revisited. College and undergraduate libraries, 8(1), 75-84. Retrived 11 November, 2013, from http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1300/J106v08n01_06
Das, Sarama, Patra, Srijib (2008). Ranganathan’s five laws in the light of ICT. In 6th International CALIBER, , February 28-29 & March 1, (pp. 339-401). Allahabad: University of Allahabad. Retrived October 10, 2013, from http://ir.inflibnet.ac.in/bitstream/handle/1944/1290/41.pdf?sequence=1
Gopinath, M. A. (1978). Ranganathan, Shiyali Ramamrita. In Encyclopedia of library and information sience. (Vol. 25, pp. 58-86). New York: Marcel Dekker. Retrived 18 November, 2013, from http://www.isibang.ac.in/~library/portal/Pages/SRRBIO.pdf
Gopinath, M. A. (1998). The five laws of library science: Then and now. School library journal, 44(7),20-23. Retrived October 7, 2013, from http://goo.gl/uGgrp5
Holt, Glen (2010). Saving Time: Ranganathan and the Librarian as Teacher. Public Library Quarterly, 29,64–77. Retrived October 1, 2013, from
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01616840903563024
‌‌‌ Holt, Glen (1999). Ranganathan revisited: a review article. Journal of librarianship and information science, 31(1), 45-48. Retrived October 1, 2013, from http://lis.sagepub.com/content/31/1/45.abstract
Ranganathan, S.R. (1931). The five laws of library science. Madras: The Madras Library Association.
Ranganathan, S.R. (1961). Reference service (2nd ed.). Sarada Ranganathan endowment for library science: Bangalore.
Sen, B. K. (2008). Ranganathan's five laws. Annals of library and information studies, 55, 87-90. Retrived October 8, 2013, from http://nopr.niscair.res.in/bitstream/123456789/1769/1/ALIS%2055(2)%2087-90.pdf
CAPTCHA Image