نظریه مرجع شیالی راماریتا رانگاناتان در گذر زمان

نوع مقاله : مقالات مروری

نویسندگان

دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی نظریه مرجع رانگاناتان و ماندگاری آن درگذر زمان انجام گرفته است.
روش: روش پژوهش، روش مروری است و آثار رانگاناتان و منابعی که در آنها از دیدگاه و نظر وی در خصوص مرجع و خدمات مرجع استفاده شده، مورد بررسی قرار گرفته است.
یافته‌ها: از یافته‌های این پژوهش، آشنایی با نظریه مرجع رانگاناتان و پژوهش‌های انجام گرفته در این زمینه است. دیدگاه‌های رانگاناتان در خصوص مرجع و خدمات مرجع، مورد توجه پژوهشگران در زمینه‌های مختلف از جمله بازاریابی و طراحی وب و ... قرار گرفته است و بعد گذشت سال‌ها از اعلام آنها توسط رانگاناتان هنوز از کارآیی لازم برخوردار هستند و قالب‌هایی نو از آنها عرضه شده‌اند.
نتیجه: بررسی‌ها و مطالعات نشان می‌دهد که پنج قانون رانگاناتان هنوز هم در مسائل نوین اطلاعات و کتابخانه کارآمد بوده و در این مقاله بر این مسأله تأکید شده است که دیدگاه رانگاناتان در خصوص مرجع و خدمات مرجع مجدد مورد توجه قرار گرفته و در عرصه کتابخانه از آنها حمایت شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Shiyali Ramamrita Ranganathan's Reference Theory in the course of Time

نویسندگان [English]

  • zahra Kazemishamami
  • Esmat Momeni
Allameh Tabatabae'i University
چکیده [English]

Purpose: This research has done in order to study Ranganathan's reference theory and its durability throughout the time .
Methodology: The method of this research was the review method to study and investigate Ranganathan's works and the related literature that used his view and theory in the reference and the reference services.
Findings: The results of the study is about introducing Ranganathan' reference theory and doing research in this field. Besides, this research shows us how researchers have applied Ranganathan's view about the reference and the reference services in various fields, for example, in marketing, web design, etc. After years of their declaration by Ranganathan, they are still efficient. Studies show that the five laws of Ranganathan are still efficient in the library and new information affairs. This paper emphasizes on Ranganathan theory in the reference and the reference services along with suporting them in the field of library.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ranganathan
  • Reference theory
  • Reference Services
  • Ranganathan’s laws
آر. کی. بات (1391). ارتباط قوانین کتابداری رانگاناتان در بازاریابی کتابخانه (ترجمه زینب صفوی، خدیجه مرادی). کتاب ماه: کلیات، 15(11)، 86-91. بازیابی4 آبان 1392، از http://www.ketabmah.ir/MagazinePdf/86-91-1.PDF
جعفری، مهناز (1390). شیالی رامام ریتا رانگاناتان: پدر علم کتابداری و اطلاع رسانی هند. دریچه، 1(4)، 3.
دیانی، محمد حسین (1382). اصول و خدمات مرجع در کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی. مشهد: انتشارات کتابخانه رایانه ای.
کورونن، تیمو، پکارنین، پایوی (1379). نگاهی تازه بر آثار رانگاناتان (ترجمه احمد شعبانی، عباس ابراهیمی). پیام کتابخانه، 10(2)، 63-67. بازیابی 8 آبان 1392، از http://www.noormags.com/view/fa/articlepage/925040
گرولیر، اریک دو (1371). دورنمای کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی و میراث رانگاناتان (ترجمه پوری سلطانی). فصلنامه کتاب،3 (1-4)، 273-293. بازیابی4 آبان 1392، از
http://www.ensani.ir/storage/Files/20120325202708-1144-60.pdf
گورمن، مایکل (1378). پنج قانون جدید کتابداری (ترجمه قنبر احمدی). پیام کتابخانه، 13(1،2)، 88-91. بازیابی 4 آبان 1392، از
http://www.ensani.ir/storage/Files/20120329123720-2150-434.pdf
مرادی، نورالله (1374). مرجع‌شناسی: شناخت خدمات و کتاب‌های مرجع. تهران: فرهنگ معاصر.
مک منمی، دیوید (آ1387). رانگاناتان در قرن بیست و یکم (ترجمه علیرضا اسفندیاری مقدم). کتاب ماه: کلیات، 129، 22-27. بازیابی 6 آبان 1392، از
http://www.ensani.ir/storage/Files/20120326163753-3039-150.pdf
مک منمی، دیوید (ب1387). جایگاه قوانین رانگاناتان در قرن 21 (ترجمه فرنوش رقابی، شهرزاد شریفی). شیرازه، 1(6). بازیابی 11 آبان 1392، از http://old.nlai.ir/Default.aspx?tabid=1474
نوروزی، علیرضا (1385). کاربرد قوانین رانگاناتان در وب (ترجمه فاطمه عمو حسینی، طاهره عظیمی‌نیا). علوم و فناوری اطلاعات، 22(1،2)، 131-148. بازیابی 28 مهر 1392، از
http://www.magiran.com/temp/mag-pdf/12222013/2105-58217448-ROH.pdf
Barner, Keren (2011). The library is a growing organism: Ranganathan's fifth law of library science and the academic library in the digital era. Library philosophy and practice. Retrived October 2, 2013, from http://digitalcommons.unl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1579&context=libphilprac
Cana, Mentor (2003). Open source and Ranganathan’s five laws of library science. Infosophy: socio-technological rendering of information. Retrived 18 November, 2013, from http://www.kmentor.com/socio-tech-info/2003/07/open-source-and-ranganathans-f.html
Chappell, Marcia H. (1976). The place of reference service in Ranganathan's theory of librarianship. Library Quarterly, 46(4), 378-396. Retrived 18 November, 2013, from http://www.jstor.org/discover/10.2307/4306718?uid=3738280&uid=2&uid=4&sid=21103245162703
Cloonan, Michale v., Dove, John G. (2005). Ranganathan online. Library journal. Retrived 18 November, 2013, from http://lj.libraryjournal.com/2005/04/ljarchives/ranganathan-online/
Croft, Janet Brennan (2001). Changing research patterns and implications for web page design: Ranganathan revisited. College and undergraduate libraries, 8(1), 75-84. Retrived 11 November, 2013, from http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1300/J106v08n01_06
Das, Sarama, Patra, Srijib (2008). Ranganathan’s five laws in the light of ICT. In 6th International CALIBER, , February 28-29 & March 1, (pp. 339-401). Allahabad: University of Allahabad. Retrived October 10, 2013, from http://ir.inflibnet.ac.in/bitstream/handle/1944/1290/41.pdf?sequence=1
Gopinath, M. A. (1978). Ranganathan, Shiyali Ramamrita. In Encyclopedia of library and information sience. (Vol. 25, pp. 58-86). New York: Marcel Dekker. Retrived 18 November, 2013, from http://www.isibang.ac.in/~library/portal/Pages/SRRBIO.pdf
Gopinath, M. A. (1998). The five laws of library science: Then and now. School library journal, 44(7),20-23. Retrived October 7, 2013, from http://goo.gl/uGgrp5
Holt, Glen (2010). Saving Time: Ranganathan and the Librarian as Teacher. Public Library Quarterly, 29,64–77. Retrived October 1, 2013, from
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01616840903563024
‌‌‌ Holt, Glen (1999). Ranganathan revisited: a review article. Journal of librarianship and information science, 31(1), 45-48. Retrived October 1, 2013, from http://lis.sagepub.com/content/31/1/45.abstract
Ranganathan, S.R. (1931). The five laws of library science. Madras: The Madras Library Association.
Ranganathan, S.R. (1961). Reference service (2nd ed.). Sarada Ranganathan endowment for library science: Bangalore.
Sen, B. K. (2008). Ranganathan's five laws. Annals of library and information studies, 55, 87-90. Retrived October 8, 2013, from http://nopr.niscair.res.in/bitstream/123456789/1769/1/ALIS%2055(2)%2087-90.pdf
CAPTCHA Image