بررسی عوامل مؤثر بر تجربه پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

پژوهش حاضر با روش پیمایشی عامل‌‌های تبیین کننده تجربه پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد و عامل‌‌های اثرگذار بر آن را مورد بررسی قرار داده است. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه ای است که بر مبنای پرسشنامه PREQ طراحی و هنجارسازی شده است. جامعه آماری این پژوهش آن دسته از دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد می‌باشند که در دوره زمانی مورد مطالعه، طرح مقدماتی پایان‌نامه (پروپوزال) آنها در شورای آموزشی دانشکده به تصویب رسیده است و یا از پایان نامه خود دفاع کرده اند. نمونه مورد بررسی بر اساس نمونه گیری تصادفی طبقه ای تعیین گردید. یافته های پژوهش نشـان داد که: بین تمـــام عامل‌‌های تبیین کننده تجربه پژوهشی رابطه معناداری وجود دارد. رضایت کلی دانشــجویان از عامل‌‌های هفت گانه تبیین کننده تجربه پژوهشی، متفاوت است. متغیرهایی مانند جنسیت، مقطع تحصیلی، حوزه آموزشی، میزان فعالیت علمی و مرحله انجام پژوهش بر میزان رضایت دانشجویان از عامل‌‌های تبیین کننده تجربه پژوهشی اثرگذار است. یافته های پژوهش نشان داد که به طور کلی، دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد از عامل‌‌های مختلف تبیین کننده تجربه پژوهشی رضایـت نسبی دارند.
کلید واژه‌ها: تجربه‌پژوهشی، عوامل تبیین‌کننده تجربه‌پژوهشی، پایان‌نامه‌نویسی، دانشجویان تحصیلات تکــمیلی، دانشگاه فردوسی مشهد

عنوان مقاله [English]

Factors Influencing the Research Experience of the Graduate Students at Ferdowsi University of Mashhad

نویسندگان [English]

  • Hasan Behzadi
  • Mohammadreza davarpanah
چکیده [English]

This study surveyed the research experience of graduate students at Ferdowsi University of Mashhad and the factors influencing this experience. Information was gathered by means of a questionnaire developed based on PREQ questionnaire. The statistical population of this study consisted of those graduate students whose research proposal had been approved by the Educational Council of their faculty or had defended their dissertation between 23/09/2007 to 20/01/2008. By using a random sampling method 416 completed questionnaires were collected. The findings showed that there was a significant relationship between all of factors making up research experience and there are significant differences between general satisfactions of the students on their research experience. Factors such as sex, level of education, education field, scientific activity and different stages of research had positive and significant impact on the research experience of the respondents. Generally, the results of this study showed that among the graduate students of Ferdowsi University there was a relative satisfaction with factors making up the research experience.

Keywords: Research experience, Thesis writing, Graduate students, Ferdowsi University of Mashhad

CAPTCHA Image