شناسایی و دسته بندی عوامل فردی و سازمانی موثر بر استفاده از کتابخانه‌های دانشگاه شهید چمران اهواز از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی آن دانشگاه

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف اصلی این پژوهش شناسائی عواملی است که می توانند بر استفاده از کتابخانه‌های دانشگاه شهید چمران اهواز تاثیر گذار باشند. روش پژوهش پیمایشی از نوع توصیفی ـ اکتشافی است. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه ای محقق ساخته با طیف لیکرت استفاده شده است. جامعة مورد مطالعه شامل کلیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز می‌باشد. کل جامعه مورد پژوهش 870 نفر بود که نمونه‌ای 290 نفری از این گروه انتخاب شد. یافته های پژوهش نشان می‌دهد که دسترسی مستقیم مراجعین به کتب موجود در قفسه‌های کتابخانه با 3/69 درصد، علاقه دانشجویان به مطالعه و استفاده از کتابخانه با 9/58 درصد و همخوانی شماره‌های بازیابی موجود در کارتهای برگه‌دان یا کامپیوتر با شماره‌های کتب موجود در قفسه با 4/56 درصد از مهمترین عواملی هستند که می‌توانند بر استفاده از کتابخانه‌های دانشگاه شهید چمران اهواز تاثیرگذار باشند. در ادامه با بکار گیری روش تحلیل عوامل این یافته‌ها در شش گروه به شرح ذیل تقسیم‌بندی شدند: گروه یک: عا مل محیط ، گروه دو: کتابداران و کتابخانه، گروه سه: منابع اطلاعاتی ، گروه چهار: دسترسی به سایر امکانات، گروه پنج: علاقه و آگاهی دانشجویان، گروه شش: کمیت و کیفیت خدمات
کلید واژه ها: استفاده از کتابخانه، دانشجویان تحصیلات تکمیلی، دانشگاه شهید چمران اهواز، عوامل تاثیر گذار

عنوان مقاله [English]

Identification and categorization of individual and organizational factors affecting the use of Shahid Chamran University libraries from its postgraduate students' viewpoints

نویسندگان [English]

  • zahed bigdeli
  • zivar sabaghnegad
چکیده [English]

This study attempted to identify the factors which affect the use of Shahid Chamran University libraries from its postgraduate students' viewpoints. The study is of descriptive –exploratory type and the method of research is survey. To collect date, a likert-type scale was designed by the researchers.

The target population consisted of 870 postgraduate students among whom a sample of 290 students was randomly selected.

The findings of the study revealed that "direct access to the library collections " with 69.3 %, "interest in reading library materials" with 58.9%, and "correspondence of call numbers on printed or computerized catalog cards to the call numbers of the materials on the shelves" with 56.4% are the most important and top three factors which affect the use of Shahid Chamran University libraries. Using factor analysis method, theses factors were divided into 6 categories as follows:
Group one: environmental factors
Group two: library and librarians
Group three: information sources
Group four: access to other facilities and services
Group five: students' interest and awareness
Group six: quality and variation of library services

Keywords:
Library use/ postgraduate students/ Shahid Chamran University of Ahvaz/ library use/factor analysis

CAPTCHA Image