کلیدواژه‌ها = کتابخانه دیجیتال
ساختار فکری دانش در حوزه کتابخانه دیجیتال: مطالعه هم‌واژگانی

دوره 12، شماره 2، آذر 1401، صفحه 29-53

10.22067/infosci.2022.68914.1013

مجید داوری؛ ثریا ضیایی؛ وحید قره بقلو


تحلیل بروندادهای علمی ایران در حوزه کتابخانه دیجیتالی

دوره 12، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 166-185

10.22067/infosci.2022.68747.1011

سعید ملک محمدی؛ محسن حاجی زین العابدینی؛ معصومه کریمی