نویسنده = ������������ ���������� �������� ������������ ����������
تبیین عوامل مؤثر بر رعایت اخلاق پژوهش دانشجویان و مقایسه سهم آن‌ها در زیرگروه‌های مختلف آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد

دوره 9، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 24-43

10.22067/riis.v0i0.80630

رویا پورحاجی؛ بهروز مهرام؛ حسین کارشکی؛ طاهره جاویدی کلاته جعفر آبادی