نویسنده = محسن حاجی زین العابدینی
تحلیل بروندادهای علمی ایران در حوزه کتابخانه دیجیتالی

دوره 12، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 166-185

10.22067/infosci.2022.68747.1011

سعید ملک محمدی؛ محسن حاجی زین العابدینی؛ معصومه کریمی


شناسایی ابعاد تأثیرگذاری فناوری واقعیت افزوده بر خدمات کتابخانه‌ای

دوره 8، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 355-370

10.22067/riis.v0i0.64249

پرستو علیخانی؛ مرتضی رضایی زاده؛ محسن حاجی زین العابدینی؛ مجتبی وحیدی اصل


بررسی میزان دقت در بازیابی منابع شنیداری با استفاده از الگوریتم کی-مینز

دوره 6، شماره 2، دی 1395، صفحه 321-337

10.22067/riis.v6i2.50090

طاهره ابوالقاسم مسلمان؛ عصمت مومنی؛ محسن حاجی زین العابدینی


ارزیابی کارآمدی گوگل پژوهشگر در بازیابی اطلاعات نویسندگان دارای شکل‌های گوناگون نام: بررسی ضریب بازیافت و دقت

دوره 5، شماره 1، تیر 1394، صفحه 205-220

10.22067/riis.v5i1.24674

شهربانو صادقی گورجی؛ علی اکبر پوراحمد؛ محسن حاجی زین العابدینی؛ ثریا ضیایی