نویسنده = شعله ارسطوپور
واکاوی پیوند شبکه‌های اجتماعی با قصد مطالعه: پژوهشی بر مبنای نظریه فرهنگ مصرف‌کننده

دوره 8، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 181-204

10.22067/riis.v0i0.70876

مجتبی کفاشان کاخکی؛ شعله ارسطوپور؛ نریمان کاشفی؛ یاسر آسمان دره