نویسنده = �������������� ������������������ �������� ��������
بررسی میزان رضایت کاربران از کارایی کتابخانه دیجیتال آستان قدس رضوی

دوره 13، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 62-79

10.22067/infosci.2023.74196.1079

عمادالدین ناظم عبید العکار؛ زهرا جعفرزاده کرمانی