نویسنده = خالقی خالقی
وب معنایی در پیوند با سیبرنتیک

دوره 08، شماره 3، آبان 1386

10.22067/riis.v8i3.5722

آزاد آزاد؛ شریف شریف


امکان‌سنجی مهار مستندات موضوعی پزشکی در پایگاه‌های اطلاعاتی فارسی موجود بر روی وب

دوره 08، شماره 3، آبان 1386

10.22067/riis.v8i3.5725

رضایی شریف آبادی رضایی شریف آبادی؛ خسروی خسروی


رابطه میزان تولید ناخالص ملی با میزان تولید و مصرف اطلاعات

دوره 05، شماره 2، آبان 1383

10.22067/riis.v5i2.5683

آزاد آزاد؛ نوکاریزی نوکاریزی؛ قاسمی قاسمی


بررسی وضعیت وب سایت های ایرانی براساس معیارهای عمومی ارزیابی

دوره 05، شماره 2، آبان 1383

10.22067/riis.v5i2.5687

خالقی خالقی؛ داورپناه داورپناه


طرح پیشنهادی وب سایت خدمات تحویل مدرک ایران

دوره 05، شماره 2، آبان 1383

10.22067/riis.v5i2.5688

حیدری حیدری؛ عصاره عصاره


مجلات الکترونیک فارسی و ابر برچسب ها

دوره 05، شماره 2، آبان 1383

10.22067/riis.v5i2.5689

مهراد مهراد؛ گیلوری گیلوری