نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آموزش نقش بازی‌وارسازی در یادگیری مهارت‌های سواد اطلاعاتی دانش‌آموزان [دوره 13، شماره 1، 1402، صفحه 80-102]

ا

 • ارزیابی مکاشفه‌ای بررسی کاربردپذیری وب‌سایت‌های نشریات تخصصی حوزه علم اطلاعات و دانش‌شناسی بر اساس مدل نیلسن [دوره 13، شماره 1، 1402، صفحه 44-61]
 • استقرار مدیریت دانش ارائه الگوی استقرار مدیریت دانش در نهاد کتابخانه‌های ‌عمومی کشور ایران [دوره 13، شماره 1، 1402، صفحه 162-185]
 • اعتماد واکاوی عوامل مؤثر بر بی‌اعتمادی در میان اعضای هیئت‌علمی گروه‌های علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه‌های دولتی ایران [دوره 13، شماره 1، 1402، صفحه 103-124]
 • اعتماد سازمانی واکاوی عوامل مؤثر بر بی‌اعتمادی در میان اعضای هیئت‌علمی گروه‌های علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه‌های دولتی ایران [دوره 13، شماره 1، 1402، صفحه 103-124]
 • اعضای هیئت‌علمی واکاوی عوامل مؤثر بر بی‌اعتمادی در میان اعضای هیئت‌علمی گروه‌های علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه‌های دولتی ایران [دوره 13، شماره 1، 1402، صفحه 103-124]

ب

 • بازی‌وارسازی نقش بازی‌وارسازی در یادگیری مهارت‌های سواد اطلاعاتی دانش‌آموزان [دوره 13، شماره 1، 1402، صفحه 80-102]
 • بلوغ مدیریت دانش ارزیابی سطح بلوغ مدیریت دانش در شرکت ساختمانی کیسون با رویکرد اهمیت‌ـ‌عملکرد [دوره 13، شماره 1، 1402، صفحه 5-23]

ت

 • تشخیص اخبار جعلی نقش سواد سلامت در ارتقای توانایی تشخیص اخبار جعلی کووید19: مدل معادلات ساختاری [دوره 13، شماره 1، 1402، صفحه 125-142]

ح

 • حل تعارض بررسی وضعیت سرمایه روان‌شناختی کتابداران و رابطه آن با راهبردهای مدیریت تعارض [دوره 13، شماره 1، 1402، صفحه 186-204]

د

 • دانشجویان نقش سواد سلامت در ارتقای توانایی تشخیص اخبار جعلی کووید19: مدل معادلات ساختاری [دوره 13، شماره 1، 1402، صفحه 125-142]
 • دانشگاه رازی نقش سواد سلامت در ارتقای توانایی تشخیص اخبار جعلی کووید19: مدل معادلات ساختاری [دوره 13، شماره 1، 1402، صفحه 125-142]
 • دانشگاه­های دولتی ایران واکاوی عوامل مؤثر بر بی‌اعتمادی در میان اعضای هیئت‌علمی گروه‌های علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه‌های دولتی ایران [دوره 13، شماره 1، 1402، صفحه 103-124]
 • دانشگاه‌های علوم پزشکی شناسایی شاخص‌های مدل مفهومی ممیزی مدیریت دانش در کتابخانه‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور ایران [دوره 13، شماره 1، 1402، صفحه 205-225]

ر

 • رضایت کاربران بررسی میزان رضایت کاربران از کارایی کتابخانه دیجیتال آستان قدس رضوی [دوره 13، شماره 1، 1402، صفحه 62-79]
 • روش تاپسیس ارائه الگوی استقرار مدیریت دانش در نهاد کتابخانه‌های ‌عمومی کشور ایران [دوره 13، شماره 1، 1402، صفحه 162-185]
 • رویکرد اهمیت‌ـ‌عملکرد ارزیابی سطح بلوغ مدیریت دانش در شرکت ساختمانی کیسون با رویکرد اهمیت‌ـ‌عملکرد [دوره 13، شماره 1، 1402، صفحه 5-23]

ز

 • زمان پیاده‌سازی مدل بازیابی خبرگان با استفاده از روش تحلیل معنای نهان و گراف زمان‌دار [دوره 13، شماره 1، 1402، صفحه 226-245]

س

 • سرمایه اجتماعی شناسایی ظرفیت‌ کتابخانه‌‌های عمومی با محوریت ایجاد سرمایه اجتماعی: مرور نظام‌مند [دوره 13، شماره 1، 1402، صفحه 143-161]
 • سرمایه اجتماعی تأثیر سرمایه اجتماعی کتابداران بر وفاداری اعضا با توجه به نقش میانجی مسئولیت اجتماعی کتابخانه‌های عمومی [دوره 13، شماره 1، 1402، صفحه 24-43]
 • سرمایه‌های روان‌شناختی بررسی وضعیت سرمایه روان‌شناختی کتابداران و رابطه آن با راهبردهای مدیریت تعارض [دوره 13، شماره 1، 1402، صفحه 186-204]
 • سواد اطلاعاتی نقش بازی‌وارسازی در یادگیری مهارت‌های سواد اطلاعاتی دانش‌آموزان [دوره 13، شماره 1، 1402، صفحه 80-102]
 • سواد سلامت نقش سواد سلامت در ارتقای توانایی تشخیص اخبار جعلی کووید19: مدل معادلات ساختاری [دوره 13، شماره 1، 1402، صفحه 125-142]

ش

 • شرکت کیسون ارزیابی سطح بلوغ مدیریت دانش در شرکت ساختمانی کیسون با رویکرد اهمیت‌ـ‌عملکرد [دوره 13، شماره 1، 1402، صفحه 5-23]

ظ

 • ظرفیت شناسایی ظرفیت‌ کتابخانه‌‌های عمومی با محوریت ایجاد سرمایه اجتماعی: مرور نظام‌مند [دوره 13، شماره 1، 1402، صفحه 143-161]

ع

 • عوامل اجتماعی و فرهنگی واکاوی عوامل مؤثر بر بی‌اعتمادی در میان اعضای هیئت‌علمی گروه‌های علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه‌های دولتی ایران [دوره 13، شماره 1، 1402، صفحه 103-124]
 • عوامل ارتباطی واکاوی عوامل مؤثر بر بی‌اعتمادی در میان اعضای هیئت‌علمی گروه‌های علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه‌های دولتی ایران [دوره 13، شماره 1، 1402، صفحه 103-124]
 • عوامل سازمانی واکاوی عوامل مؤثر بر بی‌اعتمادی در میان اعضای هیئت‌علمی گروه‌های علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه‌های دولتی ایران [دوره 13، شماره 1، 1402، صفحه 103-124]
 • عوامل فردی واکاوی عوامل مؤثر بر بی‌اعتمادی در میان اعضای هیئت‌علمی گروه‌های علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه‌های دولتی ایران [دوره 13، شماره 1، 1402، صفحه 103-124]

ک

 • کارایی کتابخانه دیجیتال بررسی میزان رضایت کاربران از کارایی کتابخانه دیجیتال آستان قدس رضوی [دوره 13، شماره 1، 1402، صفحه 62-79]
 • کاربردپذیری بررسی کاربردپذیری وب‌سایت‌های نشریات تخصصی حوزه علم اطلاعات و دانش‌شناسی بر اساس مدل نیلسن [دوره 13، شماره 1، 1402، صفحه 44-61]
 • کتابخانه بررسی وضعیت سرمایه روان‌شناختی کتابداران و رابطه آن با راهبردهای مدیریت تعارض [دوره 13، شماره 1، 1402، صفحه 186-204]
 • کتابخانه دانشگاهی شناسایی شاخص‌های مدل مفهومی ممیزی مدیریت دانش در کتابخانه‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور ایران [دوره 13، شماره 1، 1402، صفحه 205-225]
 • کتابخانه دیجیتال آستان قدس رضوی بررسی میزان رضایت کاربران از کارایی کتابخانه دیجیتال آستان قدس رضوی [دوره 13، شماره 1، 1402، صفحه 62-79]
 • کتابخانه‌های عمومی شناسایی ظرفیت‌ کتابخانه‌‌های عمومی با محوریت ایجاد سرمایه اجتماعی: مرور نظام‌مند [دوره 13، شماره 1، 1402، صفحه 143-161]
 • کتابخانه‌های عمومی تأثیر سرمایه اجتماعی کتابداران بر وفاداری اعضا با توجه به نقش میانجی مسئولیت اجتماعی کتابخانه‌های عمومی [دوره 13، شماره 1، 1402، صفحه 24-43]
 • کتابداران بررسی وضعیت سرمایه روان‌شناختی کتابداران و رابطه آن با راهبردهای مدیریت تعارض [دوره 13، شماره 1، 1402، صفحه 186-204]
 • کتابداران تأثیر سرمایه اجتماعی کتابداران بر وفاداری اعضا با توجه به نقش میانجی مسئولیت اجتماعی کتابخانه‌های عمومی [دوره 13، شماره 1، 1402، صفحه 24-43]
 • کووید19 نقش سواد سلامت در ارتقای توانایی تشخیص اخبار جعلی کووید19: مدل معادلات ساختاری [دوره 13، شماره 1، 1402، صفحه 125-142]

گ

 • گراف زمان‌دار پیاده‌سازی مدل بازیابی خبرگان با استفاده از روش تحلیل معنای نهان و گراف زمان‌دار [دوره 13، شماره 1، 1402، صفحه 226-245]

م

 • مدل بازیابی خبرگان پیاده‌سازی مدل بازیابی خبرگان با استفاده از روش تحلیل معنای نهان و گراف زمان‌دار [دوره 13، شماره 1، 1402، صفحه 226-245]
 • مدل‌سازی ساختاری تفسیری ارائه الگوی استقرار مدیریت دانش در نهاد کتابخانه‌های ‌عمومی کشور ایران [دوره 13، شماره 1، 1402، صفحه 162-185]
 • مدل مفهومی شناسایی شاخص‌های مدل مفهومی ممیزی مدیریت دانش در کتابخانه‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور ایران [دوره 13، شماره 1، 1402، صفحه 205-225]
 • مدل نیلسن بررسی کاربردپذیری وب‌سایت‌های نشریات تخصصی حوزه علم اطلاعات و دانش‌شناسی بر اساس مدل نیلسن [دوره 13، شماره 1، 1402، صفحه 44-61]
 • مدیریت دانش ارزیابی سطح بلوغ مدیریت دانش در شرکت ساختمانی کیسون با رویکرد اهمیت‌ـ‌عملکرد [دوره 13، شماره 1، 1402، صفحه 5-23]
 • مدیریت دانش شناسایی شاخص‌های مدل مفهومی ممیزی مدیریت دانش در کتابخانه‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور ایران [دوره 13، شماره 1، 1402، صفحه 205-225]
 • مرور نظام‌مند شناسایی ظرفیت‌ کتابخانه‌‌های عمومی با محوریت ایجاد سرمایه اجتماعی: مرور نظام‌مند [دوره 13، شماره 1، 1402، صفحه 143-161]
 • مسئولیت اجتماعی تأثیر سرمایه اجتماعی کتابداران بر وفاداری اعضا با توجه به نقش میانجی مسئولیت اجتماعی کتابخانه‌های عمومی [دوره 13، شماره 1، 1402، صفحه 24-43]
 • ممیزی دانش شناسایی شاخص‌های مدل مفهومی ممیزی مدیریت دانش در کتابخانه‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور ایران [دوره 13، شماره 1، 1402، صفحه 205-225]

ن

 • نظام اطلاعاتی پیاده‌سازی مدل بازیابی خبرگان با استفاده از روش تحلیل معنای نهان و گراف زمان‌دار [دوره 13، شماره 1، 1402، صفحه 226-245]
 • نهاد کتابخانه‌های ‌عمومی کشور ارائه الگوی استقرار مدیریت دانش در نهاد کتابخانه‌های ‌عمومی کشور ایران [دوره 13، شماره 1، 1402، صفحه 162-185]

و

 • وب‌سایت نشریات علمی بررسی کاربردپذیری وب‌سایت‌های نشریات تخصصی حوزه علم اطلاعات و دانش‌شناسی بر اساس مدل نیلسن [دوره 13، شماره 1، 1402، صفحه 44-61]
 • وفاداری اعضا تأثیر سرمایه اجتماعی کتابداران بر وفاداری اعضا با توجه به نقش میانجی مسئولیت اجتماعی کتابخانه‌های عمومی [دوره 13، شماره 1، 1402، صفحه 24-43]