نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آثار خلاقانه بررسی میزان همخوانی انواع موجودیت‌های داده‌ای فرانمای تولید داده‌های ساختارمند با فهرست اصطلاحات نوع خاص منبع استاندارد مارک 21 [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 229-247]
 • آموزش عالی موانع رشد ظرفیت پدیدۀ نظریه‌پردازی در ایران: موردکاوی دانشگاه تربیت مدرس [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 5-34]

ا

 • اختلال نارسایی توجه/ فزون‌کنشی (ADHD) واکاوی توانمندی داستان‌ها در بهبود کنش‌های اجرایی به کودکان ADHD گروه سنی «الف»، «ب» و «الف/ب» بر پایه نظریه گسترش‌یافته بازداری رفتار بارکلی [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 254-281]
 • استان خوزستان شناسایی و تحلیل راهبرد ی عوامل و موانع کاربست مهارت ها یارتباطی در بین کتابداران کتابخانه های عمومی استان خوزستان [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 271-296]
 • استثمار زیست ‌جهان تحلیل نظریه استثمار زیست‌جهان هابرماس در شکل‌گیری مدیریت دانش [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 72-91]
 • استفاده و رضامندی بررسی اهداف و انگیزه‌های اشتراک اطلاعات در صفحه‌های آموزشیِ موفق در رویت‌پذیری اینستاگرام بر اساس نظریه استفاده و رضامندی [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 55-79]
 • اشتراک اطلاعات بررسی اهداف و انگیزه‌های اشتراک اطلاعات در صفحه‌های آموزشیِ موفق در رویت‌پذیری اینستاگرام بر اساس نظریه استفاده و رضامندی [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 55-79]
 • اطلاع‌یابی مشارکتی شناسایی مؤلفه‌های مشترک در مدل‌های رفتار اطلاع‌یابی و بازیابی اطلاعات مشارکتی [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 116-139]
 • امانت کتاب گرایش موضوعی مطالعه غیردرسی اعضای کتابخانه‌های عمومی مناطق 18 و 19 شهر تهران [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 282-307]
 • انگیزه‌ بررسی اهداف و انگیزه‌های اشتراک اطلاعات در صفحه‌های آموزشیِ موفق در رویت‌پذیری اینستاگرام بر اساس نظریه استفاده و رضامندی [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 55-79]
 • اینستاگرام بررسی اهداف و انگیزه‌های اشتراک اطلاعات در صفحه‌های آموزشیِ موفق در رویت‌پذیری اینستاگرام بر اساس نظریه استفاده و رضامندی [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 55-79]

ب

 • بازیابی اطلاعات تحلیلی بر رویکرد پراگماتیستی از مفهوم ربط در بازیابی اطلاعات [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 30-49]
 • بازیابی اطلاعات هیجان‌ها و نظریه‌های هیجان در بازیابی اطلاعات: شناخت نقش‌ها و کاربردها [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 297-320]
 • بازیابی اطلاعات تعاملی تغییر رویکرد مطالعات حوزه بازیابی اطلاعات تعاملی: یک مطالعه علم‌سنجی در پایگاه وب علوم [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 50-71]
 • بازیابی اطلاعات مشارکتی شناسایی مؤلفه‌های مشترک در مدل‌های رفتار اطلاع‌یابی و بازیابی اطلاعات مشارکتی [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 116-139]
 • بافت کتابشناختی بررسی میزان همخوانی انواع موجودیت‌های داده‌ای فرانمای تولید داده‌های ساختارمند با فهرست اصطلاحات نوع خاص منبع استاندارد مارک 21 [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 229-247]
 • بافت میراث فرهنگی بررسی میزان همخوانی انواع موجودیت‌های داده‌ای فرانمای تولید داده‌های ساختارمند با فهرست اصطلاحات نوع خاص منبع استاندارد مارک 21 [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 229-247]
 • بررسی متون مروری بر مطالعات مربوط به طبقه‌بندی علوم در ایران [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 5-29]
 • برنامه‌ریزی بررسی مؤلفه های برنامه ریزی متناسب فعالیت های فرهنگی کتابخانه های عمومی و ارائه مدلی برای آن [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 248-270]
 • برندسازی در کتابخانه‌ها پیشنهاد مدل مفهومی برندسازی در کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 184-207]

پ

 • پایگاه اطلاعاتی وب علوم تغییر رویکرد مطالعات حوزه بازیابی اطلاعات تعاملی: یک مطالعه علم‌سنجی در پایگاه وب علوم [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 50-71]
 • پراگماتیسم تحلیلی بر رویکرد پراگماتیستی از مفهوم ربط در بازیابی اطلاعات [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 30-49]
 • پیشینه‌های کتابشناختی بازنمون روابط تبارشناختی علمی در متون درسی رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 103-127]

ت

 • تبارشناسی علمی بازنمون روابط تبارشناختی علمی در متون درسی رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 103-127]
 • تحلیل داستان واکاوی توانمندی داستان‌ها در بهبود کنش‌های اجرایی به کودکان ADHD گروه سنی «الف»، «ب» و «الف/ب» بر پایه نظریه گسترش‌یافته بازداری رفتار بارکلی [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 254-281]
 • تغییر پارادایم تغییر رویکرد مطالعات حوزه بازیابی اطلاعات تعاملی: یک مطالعه علم‌سنجی در پایگاه وب علوم [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 50-71]
 • توانمندسازهای دانش بررسی رابطه عوامل توانمندساز دانش با خلق دانش در میان کتابداران کتابخانه‌های عمومی [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 35-54]
 • تولیدات علمی مطالعه وضعیت تولیدات علمی در حوزه موضوعی «علم باز» [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 161-183]

ج

 • جستجوی اطلاعات هیجان‌ها و نظریه‌های هیجان در بازیابی اطلاعات: شناخت نقش‌ها و کاربردها [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 297-320]

چ

 • چارچوب سواد 2016 چارچوب سواد اطلاعاتی 2016 در ارزیابی سواد اطلاعاتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی (مطالعه موردی دانشگاه شهید چمران اهواز) [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 185-204]

خ

 • خط‌مشیء کتابخانه مجموعه‌سازی منابع کتابخانه‌ای ایران: تحلیل محتوای آثار در 5 دهه اخیر [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 128-151]
 • خلق دانش بررسی رابطه عوامل توانمندساز دانش با خلق دانش در میان کتابداران کتابخانه‌های عمومی [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 35-54]

د

 • دانش مروری بر مطالعات مربوط به طبقه‌بندی علوم در ایران [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 5-29]
 • دانشجویان تأثیر ویژگی های مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات بر سواد اطلاعاتی در افراد مادرزاد دیجیتال [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 208-228]
 • دانشگاه بین‌المللی امام خمینی تأثیر ویژگی های مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات بر سواد اطلاعاتی در افراد مادرزاد دیجیتال [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 208-228]
 • دانشگاه تربیت مدرس موانع رشد ظرفیت پدیدۀ نظریه‌پردازی در ایران: موردکاوی دانشگاه تربیت مدرس [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 5-34]
 • دانشگاه شهید چمران اهواز چارچوب سواد اطلاعاتی 2016 در ارزیابی سواد اطلاعاتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی (مطالعه موردی دانشگاه شهید چمران اهواز) [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 185-204]
 • دسترسی آزاد مطالعه وضعیت تولیدات علمی در حوزه موضوعی «علم باز» [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 161-183]
 • دسترسی باز مطالعه وضعیت تولیدات علمی در حوزه موضوعی «علم باز» [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 161-183]

ر

 • رؤیت پذیری بررسی اهداف و انگیزه‌های اشتراک اطلاعات در صفحه‌های آموزشیِ موفق در رویت‌پذیری اینستاگرام بر اساس نظریه استفاده و رضامندی [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 55-79]
 • راهبرد دانش بررسی رابطه عوامل توانمندساز دانش با خلق دانش در میان کتابداران کتابخانه‌های عمومی [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 35-54]
 • ربط تحلیلی بر رویکرد پراگماتیستی از مفهوم ربط در بازیابی اطلاعات [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 30-49]
 • رده اسلام نقدی بر کتاب «رده BP اسلام: گسترش ردۀ اسلام بر اساس نظام رده‌بندی کنگره» [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 152-184]
 • رده‌بندی مروری بر مطالعات مربوط به طبقه‌بندی علوم در ایران [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 5-29]
 • رده‌بندی کتابخانه کنگره نقدی بر کتاب «رده BP اسلام: گسترش ردۀ اسلام بر اساس نظام رده‌بندی کنگره» [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 152-184]
 • رده‌بندی کتابخانه‌های اسلامی نقدی بر کتاب «رده BP اسلام: گسترش ردۀ اسلام بر اساس نظام رده‌بندی کنگره» [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 152-184]
 • رفتار اطلاعاتی شناسایی مؤلفه‌های مشترک در مدل‌های رفتار اطلاع‌یابی و بازیابی اطلاعات مشارکتی [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 116-139]
 • رفتار اطلاعاتی هیجان‌ها و نظریه‌های هیجان در بازیابی اطلاعات: شناخت نقش‌ها و کاربردها [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 297-320]
 • رفتار اطلاع‌یابی شناسایی عوامل مؤثر و تدوین الگوی پیشنهادی برای رفتار برنامه‌ریزی نشده کاربران در استفاده از منابع و خدمات کتابخانه‌های دانشگاهی: مطالعه‌ای ترکیبی [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 80-102]
 • رفتار برنامه‌ریزی نشده شناسایی عوامل مؤثر و تدوین الگوی پیشنهادی برای رفتار برنامه‌ریزی نشده کاربران در استفاده از منابع و خدمات کتابخانه‌های دانشگاهی: مطالعه‌ای ترکیبی [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 80-102]
 • روابط نسبی بازنمون روابط تبارشناختی علمی در متون درسی رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 103-127]
 • رویکردهای تدریس نقش سواد اطلاعاتی در بهره‌گیری از رویکردهای متنوع تدریس برای معلمان مقطع ابتدائی [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 205-223]

ز

 • زیست جهان تحلیل نظریه استثمار زیست‌جهان هابرماس در شکل‌گیری مدیریت دانش [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 72-91]

س

 • سازمان کتابخانه‌ها واکاوی عوامل بازدارنده تأثیرگذار در پیاده‌سازی سامانه‌های مدیریت دانش در سازمان‌های دانش‌مدار (مطالعه موردی سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی) [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 92-115]
 • سازمان‌های بیمه ارائه مدل مفهومی مدیریت دانش برای شرکت بیمه دانا [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 140-160]
 • سامانه مدیریت دانش واکاوی عوامل بازدارنده تأثیرگذار در پیاده‌سازی سامانه‌های مدیریت دانش در سازمان‌های دانش‌مدار (مطالعه موردی سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی) [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 92-115]
 • سواد اطلاعاتی چارچوب سواد اطلاعاتی 2016 در ارزیابی سواد اطلاعاتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی (مطالعه موردی دانشگاه شهید چمران اهواز) [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 185-204]
 • سواد اطلاعاتی نقش سواد اطلاعاتی در بهره‌گیری از رویکردهای متنوع تدریس برای معلمان مقطع ابتدائی [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 205-223]
 • سواد اطلاعاتی تأثیر ویژگی های مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات بر سواد اطلاعاتی در افراد مادرزاد دیجیتال [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 208-228]

ش

 • شخصیت‌های داستانی تحلیل روان‌شناختی «نیاز به آزادی» در شخصیت‌های داستان‌های برگزیده کودک و نوجوان؛ براساس نظریه انتخاب ویلیام گلاسر [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 224-253]
 • شرکت بیمه دانا ارائه مدل مفهومی مدیریت دانش برای شرکت بیمه دانا [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 140-160]

ط

 • طبقه‌بندی مروری بر مطالعات مربوط به طبقه‌بندی علوم در ایران [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 5-29]

ع

 • علم آزاد مطالعه وضعیت تولیدات علمی در حوزه موضوعی «علم باز» [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 161-183]
 • علم‌سنجی مطالعه وضعیت تولیدات علمی در حوزه موضوعی «علم باز» [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 161-183]
 • علم همگانی مطالعه وضعیت تولیدات علمی در حوزه موضوعی «علم باز» [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 161-183]
 • علوم مروری بر مطالعات مربوط به طبقه‌بندی علوم در ایران [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 5-29]

ف

 • فرانمای تولید داده‌های ساختارمند بررسی میزان همخوانی انواع موجودیت‌های داده‌ای فرانمای تولید داده‌های ساختارمند با فهرست اصطلاحات نوع خاص منبع استاندارد مارک 21 [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 229-247]
 • فعالیت‌های فرهنگی بررسی مؤلفه های برنامه ریزی متناسب فعالیت های فرهنگی کتابخانه های عمومی و ارائه مدلی برای آن [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 248-270]
 • فلسفه تحلیلی بر رویکرد پراگماتیستی از مفهوم ربط در بازیابی اطلاعات [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 30-49]
 • فناوری اطلاعات و ارتباطات چارچوب سواد اطلاعاتی 2016 در ارزیابی سواد اطلاعاتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی (مطالعه موردی دانشگاه شهید چمران اهواز) [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 185-204]
 • فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) تأثیر ویژگی های مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات بر سواد اطلاعاتی در افراد مادرزاد دیجیتال [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 208-228]
 • فهرست اصطلاحات نوع خاص منبع مارک بررسی میزان همخوانی انواع موجودیت‌های داده‌ای فرانمای تولید داده‌های ساختارمند با فهرست اصطلاحات نوع خاص منبع استاندارد مارک 21 [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 229-247]
 • فهرست‌های رایانه‌ای بازنمون روابط تبارشناختی علمی در متون درسی رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 103-127]

ق

 • قدرت تحلیل نظریه استثمار زیست‌جهان هابرماس در شکل‌گیری مدیریت دانش [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 72-91]

ک

 • کاربران گرایش موضوعی مطالعه غیردرسی اعضای کتابخانه‌های عمومی مناطق 18 و 19 شهر تهران [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 282-307]
 • کتابخانه‌ها پیشنهاد مدل مفهومی برندسازی در کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 184-207]
 • کتابخانه‌های دانشگاهی شناسایی عوامل مؤثر و تدوین الگوی پیشنهادی برای رفتار برنامه‌ریزی نشده کاربران در استفاده از منابع و خدمات کتابخانه‌های دانشگاهی: مطالعه‌ای ترکیبی [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 80-102]
 • کتابخانه‌های دانشگاهی چارچوب سواد اطلاعاتی 2016 در ارزیابی سواد اطلاعاتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی (مطالعه موردی دانشگاه شهید چمران اهواز) [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 185-204]
 • کتابخانه‌های عمومی بررسی مؤلفه های برنامه ریزی متناسب فعالیت های فرهنگی کتابخانه های عمومی و ارائه مدلی برای آن [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 248-270]
 • کتابخانه‌های عمومی شناسایی و تحلیل راهبرد ی عوامل و موانع کاربست مهارت ها یارتباطی در بین کتابداران کتابخانه های عمومی استان خوزستان [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 271-296]
 • کتابخانه‌های عمومی استان کردستان بررسی رابطه عوامل توانمندساز دانش با خلق دانش در میان کتابداران کتابخانه‌های عمومی [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 35-54]
 • کتابخانه‌های عمومی منطقه 18 و 19تهران گرایش موضوعی مطالعه غیردرسی اعضای کتابخانه‌های عمومی مناطق 18 و 19 شهر تهران [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 282-307]
 • کتابداران شناسایی و تحلیل راهبرد ی عوامل و موانع کاربست مهارت ها یارتباطی در بین کتابداران کتابخانه های عمومی استان خوزستان [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 271-296]
 • کتاب‌درمانی واکاوی توانمندی داستان‌ها در بهبود کنش‌های اجرایی به کودکان ADHD گروه سنی «الف»، «ب» و «الف/ب» بر پایه نظریه گسترش‌یافته بازداری رفتار بارکلی [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 254-281]
 • کتاب‌های داستانی کودک و نوجوان تحلیل روان‌شناختی «نیاز به آزادی» در شخصیت‌های داستان‌های برگزیده کودک و نوجوان؛ براساس نظریه انتخاب ویلیام گلاسر [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 224-253]
 • کلیدواژه‌ها: تهیه و سفارش کتاب مجموعه‌سازی منابع کتابخانه‌ای ایران: تحلیل محتوای آثار در 5 دهه اخیر [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 128-151]
 • کنش های اجرایی واکاوی توانمندی داستان‌ها در بهبود کنش‌های اجرایی به کودکان ADHD گروه سنی «الف»، «ب» و «الف/ب» بر پایه نظریه گسترش‌یافته بازداری رفتار بارکلی [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 254-281]

گ

 • گرایش موضوعی گرایش موضوعی مطالعه غیردرسی اعضای کتابخانه‌های عمومی مناطق 18 و 19 شهر تهران [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 282-307]
 • گروه سنی «الف» و «ب» و «الف/ب» واکاوی توانمندی داستان‌ها در بهبود کنش‌های اجرایی به کودکان ADHD گروه سنی «الف»، «ب» و «الف/ب» بر پایه نظریه گسترش‌یافته بازداری رفتار بارکلی [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 254-281]
 • گزینش کتاب مجموعه‌سازی منابع کتابخانه‌ای ایران: تحلیل محتوای آثار در 5 دهه اخیر [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 128-151]
 • گسترش رده BP نقدی بر کتاب «رده BP اسلام: گسترش ردۀ اسلام بر اساس نظام رده‌بندی کنگره» [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 152-184]

م

 • مؤلفه های برنامه‌ریزی بررسی مؤلفه های برنامه ریزی متناسب فعالیت های فرهنگی کتابخانه های عمومی و ارائه مدلی برای آن [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 248-270]
 • مادرزاد دیجیتال تأثیر ویژگی های مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات بر سواد اطلاعاتی در افراد مادرزاد دیجیتال [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 208-228]
 • مجموعه‌سازی مجموعه‌سازی منابع کتابخانه‌ای ایران: تحلیل محتوای آثار در 5 دهه اخیر [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 128-151]
 • مجموعه‌گستری مجموعه‌سازی منابع کتابخانه‌ای ایران: تحلیل محتوای آثار در 5 دهه اخیر [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 128-151]
 • مدل ارزش ویژه برند آکر پیشنهاد مدل مفهومی برندسازی در کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 184-207]
 • مدل برنامه ریزی فرهنگی بررسی مؤلفه های برنامه ریزی متناسب فعالیت های فرهنگی کتابخانه های عمومی و ارائه مدلی برای آن [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 248-270]
 • مدل برندسازی پیشنهاد مدل مفهومی برندسازی در کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 184-207]
 • مدل مفهومی برندسازی در کتابخانه‌ها پیشنهاد مدل مفهومی برندسازی در کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 184-207]
 • مدل مفهومی مدیریت دانش ارائه مدل مفهومی مدیریت دانش برای شرکت بیمه دانا [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 140-160]
 • مدیریت دانش تحلیل نظریه استثمار زیست‌جهان هابرماس در شکل‌گیری مدیریت دانش [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 72-91]
 • مدیریت دانش واکاوی عوامل بازدارنده تأثیرگذار در پیاده‌سازی سامانه‌های مدیریت دانش در سازمان‌های دانش‌مدار (مطالعه موردی سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی) [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 92-115]
 • مرور پیشینه مروری بر مطالعات مربوط به طبقه‌بندی علوم در ایران [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 5-29]
 • مشارکت شناسایی مؤلفه‌های مشترک در مدل‌های رفتار اطلاع‌یابی و بازیابی اطلاعات مشارکتی [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 116-139]
 • مصورسازی مطالعه وضعیت تولیدات علمی در حوزه موضوعی «علم باز» [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 161-183]
 • مطالعه غیردرسی گرایش موضوعی مطالعه غیردرسی اعضای کتابخانه‌های عمومی مناطق 18 و 19 شهر تهران [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 282-307]
 • معلمان نقش سواد اطلاعاتی در بهره‌گیری از رویکردهای متنوع تدریس برای معلمان مقطع ابتدائی [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 205-223]
 • معلمان شهرستان سمنان نقش سواد اطلاعاتی در بهره‌گیری از رویکردهای متنوع تدریس برای معلمان مقطع ابتدائی [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 205-223]
 • مهارت‌های ارتباطی شناسایی و تحلیل راهبرد ی عوامل و موانع کاربست مهارت ها یارتباطی در بین کتابداران کتابخانه های عمومی استان خوزستان [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 271-296]
 • موانع و مشکلات موانع رشد ظرفیت پدیدۀ نظریه‌پردازی در ایران: موردکاوی دانشگاه تربیت مدرس [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 5-34]
 • موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی واکاوی عوامل بازدارنده تأثیرگذار در پیاده‌سازی سامانه‌های مدیریت دانش در سازمان‌های دانش‌مدار (مطالعه موردی سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی) [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 92-115]

ن

 • نسب‌شناسی علمی بازنمون روابط تبارشناختی علمی در متون درسی رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 103-127]
 • نظام رده‌بندی نقدی بر کتاب «رده BP اسلام: گسترش ردۀ اسلام بر اساس نظام رده‌بندی کنگره» [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 152-184]
 • نظریه موانع رشد ظرفیت پدیدۀ نظریه‌پردازی در ایران: موردکاوی دانشگاه تربیت مدرس [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 5-34]
 • نظریه انتخاب تحلیل روان‌شناختی «نیاز به آزادی» در شخصیت‌های داستان‌های برگزیده کودک و نوجوان؛ براساس نظریه انتخاب ویلیام گلاسر [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 224-253]
 • نظریه‌پردازی موانع رشد ظرفیت پدیدۀ نظریه‌پردازی در ایران: موردکاوی دانشگاه تربیت مدرس [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 5-34]
 • نظریه‌پردازی زمینه‌ای شناسایی عوامل مؤثر و تدوین الگوی پیشنهادی برای رفتار برنامه‌ریزی نشده کاربران در استفاده از منابع و خدمات کتابخانه‌های دانشگاهی: مطالعه‌ای ترکیبی [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 80-102]
 • نظریه داده‌بنیاد ارائه مدل مفهومی مدیریت دانش برای شرکت بیمه دانا [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 140-160]
 • نظریه فعالیت تحلیلی بر رویکرد پراگماتیستی از مفهوم ربط در بازیابی اطلاعات [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 30-49]
 • نظریه گسترش یافته بازداری رفتاری بارکلی واکاوی توانمندی داستان‌ها در بهبود کنش‌های اجرایی به کودکان ADHD گروه سنی «الف»، «ب» و «الف/ب» بر پایه نظریه گسترش‌یافته بازداری رفتار بارکلی [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 254-281]
 • نظریه‌های هیجان هیجان‌ها و نظریه‌های هیجان در بازیابی اطلاعات: شناخت نقش‌ها و کاربردها [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 297-320]
 • نیاز به آزادی تحلیل روان‌شناختی «نیاز به آزادی» در شخصیت‌های داستان‌های برگزیده کودک و نوجوان؛ براساس نظریه انتخاب ویلیام گلاسر [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 224-253]

و

 • ویلیام گلاسر تحلیل روان‌شناختی «نیاز به آزادی» در شخصیت‌های داستان‌های برگزیده کودک و نوجوان؛ براساس نظریه انتخاب ویلیام گلاسر [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 224-253]

ه

 • هیجان هیجان‌ها و نظریه‌های هیجان در بازیابی اطلاعات: شناخت نقش‌ها و کاربردها [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 297-320]