نمایه کلیدواژه ها

د

  • دانشگاه اصفهان بررسی و مقایسه میزان استناد مقالات پایگاه وب علم آی اس آی (ISI Web of Science) به مجلات راهنمای مجلات دسترسی آزاد (DOAJ) در طول سال های 2008-2003 [دوره 010، شماره 2، 1388]
  • دانشگاه بیرجند وب سنجی دانشگاههای دولتی کشور [دوره 010، شماره 2، 1388]
  • دانشگاه فردوسی مشهد شناسایی مسائل و عوامل مطرح در تدوین برنامه راهبردی پیشنهادی برای گروه آموزشی کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه فردوسی مشهد [دوره 010، شماره 2، 1388]