این شماره با عنوان "پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی" منتشر شده است.

فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

مقالات پژوهشی

مقالات پژوهشی

ممیزی دانش در سازمان‌های پروژه محور: به‌سوی یک مدل مفهومی

فاطمه نویدی; یزدان منصوریان; محمد حسن زاده

مقالات مروری

مقالات مروری