فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

مقالات پژوهشی

مقالات پژوهشی

تبیین چگونگی پیوند فناوری و علم: مطالعه موردی حوزه نانو الکترونیک

افسانه حاضری; محمد توکلی زاده راوری; ندا احمدی; فرامرز سهيلي

بررسی میزان دقت در بازیابی منابع شنیداری با استفاده از الگوریتم کی-مینز

طاهره ابوالقاسم مسلمان; عصمت مومنی; محسن حاجی زین العابدینی

مقالات مروری

مقالات مروری