فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

مقالات پژوهشی

مقالات پژوهشی

بررسی الگوی رشد علم ایران بعد از انقلاب اسلامی: حوزه علوم

حسین مرادی مقدم; محمد رضا داورپناه; محمد حسین دیانی

طراحی مقیاس سنجش توانایی ارائه خدمات مرجع دیجیتال مشترک

محمد اکبری محله کلائی; حسن کیانی; عصمت مومنی