فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

مقالات پژوهشی

مقالات پژوهشی

روابط عمومی آنلاین درکتابخانه‎های دانشگاهی

زهرا رجایی; مظفر چشمه سهرابی; ابراهیم افشار

کارکرد عنوان و نشانی اینترنتی در بهبود ربط نتایج بازیابی اطلاعات

محمد حسن زاده; سعید غفاری; عاطفه زارعی; حسین کمندی

مقالات مروری

مقالات مروری