نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسنده

مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات/ دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

هدف: طراحی و پیاده‌سازی سامانه اطلاعات مدیران، به‌ویژه در بخش عمومی، کاری چالشی، دشوار و زمان‌بر است. هدف این نوشتار، ارائه یک مدل تجربی برای پیاده‌سازی سامانه اطلاعات مدیران در حوزه دانشگاهی است.
روش‌شناسی: روش‌شناسی اصلی برای انجام این کار، روش پژوهش علم طراحی است و از الگوهای تحقیق و توسعه و نمونه‌سازی در این روش‌شناسی، جهت ساخت و تکمیل راه‌حل‌ها و فرآیندها استفاده شده است.
یافته‌ها: در این نوشتار یک مدل تجربی تکامل‌یافته برای تولید و پیاده‌سازی سامانه اطلاعات مدیران، در حوزه دانشگاهی ارائه شده است. این مدل شامل ساختار اجرا، فرآیندها، روش‌ها و راهنمایی‌هایی جهت مواجه با چالش‌های مختلف در پیاده‌سازی چنین سامانه‌ای است.
نتیجه‌: مدل ارائه شده در عمل و در طی زمان طولانی استفاده (بیش از 5 سال) کارایی خود را نشان داده است. با توجه به مشابهت بافت دانشگاه‌های مختلف، استفاده از این مدل می‌تواند باعث کاهش هزینه‌ها و افزایش سرعت پیاده‌سازی سامانه‌های مشابه در حوزه دانشگاهی شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Design and Implementation of a Management Information Systems based on Data Warehouse in the Higher Education Domain

نویسنده [English]

  • Omid Milanifard

Information and Communication Technology Center Ferdowsi University of Mashhad

چکیده [English]

Introduction: Design and implementation of management information systems (MIS) and in particular for the public sector, is a challenging and time consuming task. The purpose of this paper is to propose a tentative model for implementing MIS in higher education domain.
Methodology: The main methodology used in this work is the design science method. Research and development patterns and prototyping have been used in this methodology to create solutions and processes.
Findings: This work presents an evolved tentative model for building and implementing MIS in the higher education domain. This model consists of suggestions for proper organization, designed processes for performing steps and required operations, and also solutions to potential challenges. Given the structural similarity of different universities, using our evolved experimental model can reduce costs and fasten the implementation for similar systems in higher education domain.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Management Information System Design
  • Data Warehouse Development
  • Management Information Requirement Elicitation
  • Response to the Information Requirement
  • Higher Education Management Information System
میلانی فرد، امید و کاهانی، محسن. (1397). ارائه مدل داده‌ای مرجع برای مؤسسات آموزشی و پژوهشی وزارت عتف. پایان‌نامه دکترا، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران.
میلانی فرد، امید و کاهانی، محسن (1397). ساخت هستان‌نگار از پایگاه داده‌های بزرگ: چالش‌ها و روشی برای غلبه بر آن‌ها. نشریه پژوهش‌های نظری و کاربردی در علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، 8(1)،287-312.
میلانی فرد، امید و لگزیان، محمد (1392). ارائه مدلی برای تعیین نیازمندی‌های اطلاعاتی مدیران ارشد اجرایی در بخش عمومی، اولین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت، شیراز، موسسه بین‌المللی آموزشی و پژوهشی خوارزمی، https://www.civilica.com/Paper-FNCAM01-FNCAM01_352.html
Ackoff, R. (1967). Management Information Systems. Management Science, 14(4), 147-156.
Chulkov, D. V. (2017). On the role of switching costs and decision reversibility in information technology adoption and investment. JISTEM-Journal of Information Systems and Technology Management, 14(3), 309-321.
De Santis, F., & Presti, C. (2018). The relationship between intellectual capital and big data: a review. Meditari Accountancy Research.
Doerfel, M. L., & Ruben, B. D. (2002). Developing More Adaptive, Innovative, and Interactive Organizations. New directions for higher education, 118, 5-28.
Eckerson, W. W. (2006). Performance Dashboards: Measuring, monitoring, and managing your business. Hoboken: NJ: Wiley.
Ferraiolo, D. F., Sandhu, R., Gavrila, S., Kuhn, D. R., & Chandramouli, R. (2001). Proposed NIST standard for role-based access control. ACM Transactions on Information and System Security (TISSEC), 4(3), 224-274.
Hartono, E., Santhanam, R., & Holsapple, C. W. (2007). Factors that contribute to management support system success: An analysis of field studies. Decision Support Systems, 43(1), 256-268.
Huang, K. T., Lee, Y. W., & Wang, R. Y. (1998). Quality information and knowledge. Prentice Hall PTR.
Kimball, R., Ross, M., Thornthwaite, W., Mundy, J., & Becker, B. (2008). The data warehouse lifecycle toolkit. John Wiley & Sons.
Mukhtar, M., Sudarmi, S., Wahyudi, M., & Burmansah, B. (2020). The Information System Development Based on Knowledge Management in Higher Education Institution. International Journal of Higher Education, 9(3), 98-108.
Muntean, M., G., S., A., B., Surcel, T., & Florea, A. (2010). Performance Dashboards for Universities. WSEAS Advanced Manufacturing Engineering, Quality and Production Systems, (p. 206).
Peppard, J., & Ward, J. (2016). The strategic management of information systems: Building a digital strategy. John Wiley & Sons.
Pitts, M. G., & Browne, G. J. (2007). Improving requirements elicitation: an empirical investigation of procedural prompts. Information Systems Journal, 17(1), 89-110.
Sandhu, R. (1993). Lattice-based access control models. Computer, 26(11), 9-19.
Sharma, P., & Girdhar, P. (2014). Online Analytical Processing (OLAP). Journal of Advance Research in Computer Science & Engineering (ISSN: 2456-3552), 1(3), 01-04.
Sousa, K. J., & Oz, E. (2014). Management information systems. Nelson Education.
Turban, E., Sharda, R., Aronson, J. E., & King, D. (2008). Business intelligence: A managerial approach. Pearson Prentice Hall.
Vaishnavi, V. K., & Kuechler, W. (2015). Design science research methods and patterns: innovating information and communication technology. Crc Press.
Volonino, L., & Watson, H. J. (1990). The strategic business functions (SBF) approach to EIS planning and design. Proceedings of the Twenty-Third Annual Hawaii International Conference (pp. 170-177). IEEE.
Volonino, L., & Watson, H. J. (1990). The strategic business objectives method for guiding executive information systems development. Journal of Management Information Systems, 7(3), 27-39.
Watson, H. J., & Frolick, M. N. (1993). Determining information requirements for an EIS. MIS quarterly, 17(3), 255-269.
Williams, Brian K., and Stacey C. Sawyer. (2014). Using information technology. (11th edition). New York, USA: McGraw-Hill, 2007.