نوع مقاله : مقالات مروری

نویسندگان

1 استادیار گروه ارزیابی سیاست ها و پایش علم، فناوری و نوآوری/ مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، تهران

2 کارشناس پژوهشی گروه ارزیابی سیاست ها و پایش علم، فناوری و نوآوری/ مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، تهران

چکیده

مقدمه: علم باز (علم آزاد یا علم همگانی) واژه­ ای پیچیده است، و به روندها و جنبش ­هایی اطلاق می‌شود و گستره ­ای از منابع همگانی (باز)، دسترسی همگانی (دسترسی آزاد)، بایگانی همگانی، تا انتشارات آزاد را در برمی‌گیرد. مقاله حاضر بر جنبش علم باز به ­عنوان ساختار تقویت‌کننده­ زیست­ بوم آموزش‌وپرورش پرداخته است.
روش­ شناسی: این مطالعه مروری- تحلیلی و مبتنی بر شواهد است که با تکیه بر مُدل زیست‌بوم منابع باز به تحلیل مؤلفه­ های مرتبط شامل ذینفعان یادگیری (افراد، سازمان‌ها و جوامع) و ابزارهای یادگیری (ابزاری و محتوایی) به‌همراه ارائه مستنداتِ ملی و بین ­المللی در هر مورد می ­پردازد و در انتها، توصیه ­های سیاستی را در این راستا برای کشور ارائه می­کند.
یافته­ ها: نتایج پژوهش ­ها، داده ­ها، روش­ ها و نیز مطالب درسی و تدریس، نرم ­افزارها و ابزارهای آموزشی می­توانند به ­صورت رایگان در دسترس باشند و بارها مورد بهره ­برداری شوند. وب 2 و واسپارگاه ­ها را می­توان از جمله ابزارهای یادگیری در ارائه منابع باز معرفی کرد.
نتیجه­: تصدیق مبحث علم باز و کلیه مؤلفه ­های آن در توسعه و پیشرفت حوزه آموزش علم اطلاعات و دانش­ شناسی امری انکارناپذیر است و اساتید، متخصصان و پژوهشگران این حوزه، به دلیل بهره ­گیری از فناوری ­های روز دنیا همچون برگزاری کارگاه­ های وبینار آموزشی، از دستاوردهای منابع آموزشی باز در پیشبرد اهداف این حوزه، بی ­نصیب نمانده ­اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Open Educational Resources: A Review of Functional Experience in the World

نویسندگان [English]

  • shima Moradi 1
  • Sajedeh Abdi 2

1 Assistant professor, Policy Evaluation and Science, Technology and Innovation Monitoring Department/National Research Institute for Science Policy (NRISP)

2 Research Assistant Policy Evaluation and Science, Technology and Innovation Monitoring Department/ National Research Institute for Science Policy (NRISP)

چکیده [English]

Introduction: Open Educational Resources (OER) is a complex word, and refers to trends and movements and ranging from public resources (open), public access (open access), public archives, to free publishing. The present article deals with the open science movement as a structure that strengthens the education ecosystem.
Methodology: This review is an analytical and evidence-based study that relies on the open-source ecosystem model to analyze related components including learning stakeholders (individuals, organizations, and communities) and learning tools (tools and content) along with providing national and insightful documentation and, at the end, provides policy advice to the country in this regard.
Findings: Research results, data, methods, as well as teaching materials, software, and teaching tools are available for free and can be used over and over again. Web2 and repositories can be introduced as learning tools in providing open resources. The international community pays attention to each case.
Conclusion: Acknowledging the issue of open science, all its components in the development of the field of information science is undeniable. And professors, experts, and researchers in this field, due to the use of modern technologies in the world such as holding educational webinars have not been deprived of the achievements of open educational resources in advancing the goals of this field.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Open education
  • Education tools
  • Web 2
  • Repositories
  • Open education ecosystem model
شبیری، سید محمد (1394). روش‌های تدریس و یادگیری مؤثر آموزش‌های زیست‌محیطی در آموزش‌وپرورش. فصلنامه تعلیم و تربیت، 31(4)، 159-177. بازیابی شده در 8 مرداد 1399 از http://qjoe.ir/article-1-160-fa.pdf
وزارت‌ بهداشت ‌درمان‌ و‌ آموزش ‌پزشکی (1396). ایجاد نظام نوین اطلاعات پژوهش پزشکی ایران. بازیابی شده در 8 مرداد 1399 از https://behdasht.gov.ir
Allen, I. E., & Seaman, J. (2014). Opening the Curriculum: Open Educational Resources in US Higher Education, Babson Survey Research Group. Accessed 10 August 2020 from https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED572730.pdf
Anders, A. (2012). Great Plains Alliance for Computers and Writing Conference. Mankato, MN. Accessed 10 August 2020 from https://prezi.com/rryd_dvsxwyl/experimenting-with-moocs-network-based-communities-of-practice/
Bccampus. (2020). Working Group Guide, Establish a Working Group, Identify Funding, Resources, and Support. Accessed 10 August 2020 from https://opentextbc.ca/workinggroupguide/chapter/identify-funding-resources-support/
Bell, S. (2020). "Research Guides: Discovering Open Educational Resources (OER): Home, Guides.temple.edu. Accessed 10 August 2020 from https://guides.temple.edu/OER
Blumenstyk, G. (2017). Publishers and open-resource advocates square off on the future of course content.Chronicle of Higher Education. Accessed 11 August 2020 from https://www.chronicle.com/article/PublishersOpen-Resource/239806. https://www.chronicle.com/article/PublishersOpen-Resource/239806.
Camilleri, A. F., Ehlers, U. D., & Pawlowski, J. (2014). State of the art review of quality issues related to open educational resources (OER): Luxembourg: Publications Office of the European Union. Accessed 11 August 2020 from file:///C:/Users/sjdx67/AppData/Local/Temp/jrc88304.pdf
Chang, V., & Guetl, C. (2007). E-learning ecosystem (eles)-a holistic approach for the development of more effective learning environment for small-and-medium sized enterprises (smes). Paper presented at the 2007 Inaugural IEEE-IES Digital EcoSystems and Technologies Conference. Accessed 11 August 2020 from https://www.researchgate.net/publication/4253689_E-Learning_Ecosystem_ELES_-_A_Holistic_Approach_for_the_Development_of_more_Effective_Learning_Environment_for_Small-and-Medium_Sized_Enterprises_SMEs
Colvard, N. B., Watson, C. E., & Park, H. (2018). The impact of open educational resources on various student success metrics. International Journal of Teaching and Learning in Higher Education, 30(2), 262-276. Accessed 10 August 2020 from https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1184998.pdf
Cook, B. G., Lloyd, J. W., Mellor, D., Nosek, B. A., & Therrien, W. J. (2018). Promoting open science to increase the trustworthiness of evidence in special education. Exceptional Children, 85(1), 104-118. https://doi.org/10.1177/0014402918793138
Dos Santos, A. I., Nascimbeni, F., Bacsich, P., Atenas, J., Aceto, S., Burgos, D., & Punie, Y. (2017). Policy Approaches to Open Education–Case Studies from 28 EU Member States (OpenEdu Policies). Accessed 10 August 2020 from file:///C:/Users/sjdx67/AppData/Local/Temp/jrc107713_jrc107713_policy_approaches_to_open_education.pdf
Ganapathi, J. (2018). Open educational resources: Challenges and opportunities in Indian primary education. International Review of Research in Open and Distributed Learning, 19(3). DOI: https://doi.org/10.19173/irrodl.v19i3.3662
García-Álvarez, E., & López Sintas, J. (2012). Open science, e-science and the new technologies: Challenges and old problems in qualitative research in the social sciences. Intangible capital, 8(3), 497-519. DOI: http://dx.doi.org/10.3926/ic.384
Garcia-Betances, R. I., Jiménez-Mixco, V., Arredondo, M. T., & Cabrera-Umpiérrez, M. F. (2015). Using virtual reality for cognitive training of the elderly. American Journal of Alzheimer's Disease & Other Dementias®, 30(1), 49-54.DOI: 10.1177/1533317514545866
Generation. (2019). Generation R exploring new ways to Research.Open Climate Knowledge: 100% OA for Climate Change Accessed 11 August 2020 from https://genr.eu/wp/open-climate-knowledge-100-oa-for-climate-change/
Hewlett Foundation (n.d.). Open educational resources. Accessed 10 August 2020 from www.hewlett.org/strategy/open-educational-resources/
Kunst, S., & Degkwitz, A. (2019). Open Science-the new paradigm for research and education? Accessed 10 August 2020 from https://www.researchgate.net/publication/332441063_Open_Science_the_new_paradigm_for_research_and_education#read
Laanpere, M., Põldoja, H., & Normak, P. (2012). Designing dippler—A next-generation TEL system. Paper presented at the IFIP WG 3.4 International Conference on Open and Social Technologies for Networked Learning. Accessed 16 August 2020 from https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-642-37285-8_10#enumeration
Mac Callum, K., & Jeffrey, L. (2013). The influence of students' ICT skills and their adoption of mobile learning. Australasian Journal of Educational Technology, 29(3). DOI: https://doi.org/10.14742/ajet.298
Miller, H. (2016). 12. A Practitioner’s Guide to Open Educational Resources: A Case Study. ONLINE SURVEY, 237. Accessed 10 August 2020 from https://books.openedition.org/obp/3580?lang=en
MIT Open Courseware: Massachusetts Institute of Technology. (2020). MIT Open Learning Library. Accessed 10 August 2020 from https://ocw.mit.edu/courses/mit-open-learning-library/
O’Carroll, C., Kamerlin, C. L., Brennan, N., Hyllseth, B., Kohl, U., O’Neill, G., & Van Den Berg, R. (2017). Providing researchers with the skills and competencies they need to practice Open Science. Luxembourg: European Commission. Publications Office of the European Union. Accessed 10 August 2020 from https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/3b4e1847-c9ca-11e7-8e69-01aa75ed71a1
OECD. (2007). Giving Knowledge for Free: The Emergence of Open Educational Resources. Accessed 13 August 2020 fro http://www.oecd.org/education/ceri/38654317.pdf.. http://www.oecd.org/education/ceri/38654317.pdf.
Open Education Data base (OEDB). (2020). 80 Open Education Resource (OER) Tools for Publishing and Development Initiatives. Accessed 12 August 2020 from https://oedb.org/ilibrarian/80-oer-tools/
Open textbook library. (2020). Transform higher education and student learning. Accessed 12 August 2020 from https://open.umn.edu/opentextbooks
Opening up Education. (2013). Opening up Education. Accessed 10 August 2020 from https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A52013DC0654
Põldoja, H. (2016). The Structure and Components for the Open Education Ecosystem-Constructive Design Research of Online Learning Tools. Accessed 16 August 2020 from https://aaltodoc.aalto.fi/bitstream/handle/123456789/23535/isbn9789526069937.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Revise & Reuse Open Educational Resources. (2020). Accessed 10 August 2020 from http://support.skillscommons.org/reuse-revise/
Salem Jr, J. A. (2017). Open pathways to student success: Academic library partnerships for open educational resource and affordable course content creation and adoption. The Journal of Academic Librarianship, 43(1), 34-38. https://doi.org/10.1016/j.acalib.2016.10.003
Sam, T. L. (2015). E-Learning Benchmarking Survey: A Case Study of University Utara Malaysia. Universal Journal of Educational Research, 3(4), 269-276. Accessed 10 August 2020 from https://www.hrpub.org/download/20150410/UJER3-19503273.pdf
Santos-Hermosa, G. (2019). Open Education in Europe: Overview, integration with Open Science and the Library role. DOI:10.13140/RG.2.2.25857.20322
Schilhan, L., & Kaier, C. (2019). Academic SEO–increasing the visibility of research output. Paper presented at the Septentrio Conference Series. DOI: https://doi.org/10.7557/5.4899
Schmidt, J. P., & Surman, M. (2007). Open sourcing education: Learning and wis- dom from iSummit 2007. Accessed 10 August 2020 from http://archive.icommons.org/resources/open-sourcing-education-learning-and-wisdom-from-isummit-200
Stacey, P. (2013). Government support for open educational resources: Policy, funding, and strategies. International Review of Research in Open and Distributed Learning, 14(2), 67-80. https://doi.org/10.19173/irrodl.v14i2.1537
Surowiecki, J., & Beckmann, G.. (2007). Die Weisheit der Vielen–Warum Gruppen klüger Sind als Einzelne. Goldmann, München. Acessed 11 August 2020 from https://www.perlentaucher.de/buch/james-surowiecki/die-weisheit-der-vielen.html
Tapscott, D., & Williams, A. D. (2008). Wikinomics: How mass collaboration changes everything: Penguin. Journal of Communication 58(2):402 - 403. DOI:10.1111/j.1460-2466.2008.00391_5.x
TECH, V. (2020). Research Guides. Open Education: Librarian Tool Box. Accessed 10 August 2020 from https://guides.lib.vt.edu/oer/lib-toolbox
Tennant, J. (2018). An Open Science education crisis (and how to solve it). Accessed 10 August 2020 from https://figshare.com/articles/An_Open_Science_eduication_crisis_and_how_to_solve_it_/6170081
The Leibniz Institute for Psychology Information (ZPID). (2020). ZPID on Tour. Accessed 10 August 2020 from http://leibniz-psychology.org/roadshow/.: http://leibniz-psychology.org/roadshow/
UNESCO and COL promote wider use of OERs. (2010). Accessed 10 August 2020 from https://web.archive.org/web/20101212215005/http://www.icde.org/UNESCO+and+COL+promote+wider+use+of+OERs.b7C_wlrQXZ.ips
University of Massachusetts Amherst. (2020). Libraries. OER Repositories. Accessed 10 August 2020 from https://www.library.umass.edu/oer/oer-repositories/. https://www.library.umass.edu/oer/oer-repositories/
University of Washington. (2020). University of Library. Open Educational Resources and Open Textbooks: UW Libraries Open Textbook Award. Accessed 10 August 2020 from https://guides.lib.uw.edu/c.php?g=417242&p=5839868
Vioreanu, D. (2019). Articles, Decide what to study, what is Open Courseware? Studying Online for Free in 2020. Accessed 10 August 2020 from https://www.distancelearningportal.com/articles/193/what-is-open-courseware-studying-online-for-free-in-2020.html
Wales, J., & Baraniuk, R. (2008). "Bringing open resources to textbooks and teaching. The San Francisco Chronicle. Retrieved from Bringing open resources to textbooks and teaching. Accessed 10 August 2020 from https://www.sfgate.com/education/article/Bringing-open-resources-to-textbooks-and-teaching-3230246.php
Wiley, D., Bliss, T., & McEwen, M. (2014). Open educational resources: A review of the literature. Handbook of research on educational communications and technology, 781-789. Accessed 16 August 2020 from https://openedreader.org/chapter/open-educational-resources-oer-literature-review/
CAPTCHA Image