اطلاعات نشریه

صاحب امتیاز: معاونت پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد
مدیر مسئول: دکتر رحمت الله فتاحی
سردبیر: دکتر رحمت الله فتاحی
شاپا چاپی: ۲۲۵۱-۶۳۴۴
شاپا آنلاین: ۲۵۳۸-۴۱۱۲
تلفن: (+۹۸)۰۵۱-۳۸۸۰۶۵۷۴
ناشر: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد
نوع نشریه: دوفصلنامه علمی پژوهشی

ضریب تاثیر: 0.063 (1394)
رتبه در سامانه ارزیابی نشریات علمی کشور: 78-B
قالب انتشار:

دانلود فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

مقالات پژوهشی

مقالات پژوهشی

طراحی مدل معنایی آموزش در حوزه علم اطلاعات و دانش‌شناسی

امیرحسام رادفر; فاطمه فهیم نیا; محمدرضا اسمعیلی گیوی; ملوک ‏السادات حسینی بهشتی

واکاوی پیوند شبکه‌های اجتماعی با قصد مطالعه: پژوهشی بر مبنای نظریه فرهنگ مصرف‌کننده

مجتبی کفاشان کاخکی; شعله ارسطوپور; نریمان کاشفی; یاسر آسمان دره

ارائۀ شیوه‌نامه‌ای بهمنظور حفظ دانش بومی در کتابخانه‌های روستایی

سولماز فروتنی; محسن نوکاریزی; محمد رضا کیانی; حمید رضا مختاری اسکی

بررسی اختلالات شخصیتی در کتاب‌های کنسرو غول و خواهران تاریک و نگاهی به رویکرد کتاب‌درمانی

هدی ژیان جهانی; حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف; مه دخت پورخالقی چترودی

مقالات مروری

مقالات مروری

شناسایی ابعاد تأثیرگذاری فناوری واقعیت افزوده بر خدمات کتابخانه‌ای

پرستو علیخانی; مرتضی رضایی زاده; محسن حاجی زین العابدینی; مجتبی وحیدی اصل

مجله پژوهش‌نامه کتابداری و اطلاع رسانی از سال 1390 به صورت مجله مستقل از مجله "مطالعات تربیتی و روان‌شناسی" گردید. این مجله به صورت دو فصلنامه منتشر می شود و به استناد مجوز شماره 105032/11/3/19 مورخ 4/12/1389 "کمیسیون نشریات علمی کشور" دارای اعتبار علمی- پژوهشی می‌باشد.