1.
محمدپور ل, حریری ن. مطالعه کیفی دیدگاه خوانندگان دربارۀ کتاب داستانی مناسب مطالعۀ موردی: کتابخانۀ مرکزی استان اردبیل. riis [اینترنت]. 17مارس2018 [ارجاع شده 23جولای2019];7(2):189-04. Available from: https://infosci.um.ac.ir/index.php/riis/article/view/61219