محمدپور لیلا, و حریری نجلا. “مطالعه کیفی دیدگاه خوانندگان دربارۀ کتاب داستانی مناسب مطالعۀ موردی: کتابخانۀ مرکزی استان اردبیل”. پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی 7, no. 2 (مارس 17, 2018): 189-204. دسترسی جولای 23, 2019. https://infosci.um.ac.ir/index.php/riis/article/view/61219.