محمدپور ل., و حریری ن. “مطالعه کیفی دیدگاه خوانندگان دربارۀ کتاب داستانی مناسب مطالعۀ موردی: کتابخانۀ مرکزی استان اردبیل”. پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی, ج 7, ش 2, Mar. 2018, صص 189-04, doi:10.22067/riis.v7i2.61219.