[1]
محمدپور ل. و حریری ن., “مطالعه کیفی دیدگاه خوانندگان دربارۀ کتاب داستانی مناسب مطالعۀ موردی: کتابخانۀ مرکزی استان اردبیل”, riis, ج 7, ش 2, صص 189-204, مارس 2018.