محمدپور ل. و حریری ن. (2018) “مطالعه کیفی دیدگاه خوانندگان دربارۀ کتاب داستانی مناسب مطالعۀ موردی: کتابخانۀ مرکزی استان اردبیل”, پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی, 7(2), صص 189-204. doi: 10.22067/riis.v7i2.61219.