محمدپور لیلا, و حریری نجلا. 2018. “مطالعه کیفی دیدگاه خوانندگان دربارۀ کتاب داستانی مناسب مطالعۀ موردی: کتابخانۀ مرکزی استان اردبیل”. پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی 7 (2), 189-204. https://doi.org/10.22067/riis.v7i2.61219.