محمدپور ل.; حریری ن. مطالعه کیفی دیدگاه خوانندگان دربارۀ کتاب داستانی مناسب مطالعۀ موردی: کتابخانۀ مرکزی استان اردبیل. پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی, v. 7, n. 2, p. 189-204, 17 mar. 2018.