محمدپور ل., & حریری ن. (2018). مطالعه کیفی دیدگاه خوانندگان دربارۀ کتاب داستانی مناسب مطالعۀ موردی: کتابخانۀ مرکزی استان اردبیل. پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی, 7(2), 189-204. https://doi.org/10.22067/riis.v7i2.61219