(1)
محمدپور ل.; حریری ن. مطالعه کیفی دیدگاه خوانندگان دربارۀ کتاب داستانی مناسب مطالعۀ موردی: کتابخانۀ مرکزی استان اردبیل. riis 2018, 7, 189-204.