[1]
محمدپور ل. و حریری ن. 2018. مطالعه کیفی دیدگاه خوانندگان دربارۀ کتاب داستانی مناسب مطالعۀ موردی: کتابخانۀ مرکزی استان اردبیل. پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی. 7, 2 (مارس 2018), 189-204. DOI:https://doi.org/10.22067/riis.v7i2.61219.