دکتر زاهد بیگدلی

علم اطلاعات و دانش شناسی

استاد دانشگاه شهید چمران اهواز

Email: bigdelizahed20@gmail.com

صفحه شخصی

 

دکتر مهری پریرخ

علم اطلاعات و دانش شناسی

استاد دانشگاه فردوسی مشهد

Email: mparirokh@gmail.com

صفحه شخصی

 

دکتر زهیر حیاتی

علم اطلاعات و دانش شناسی

دانشیار دانشگاه شیراز

Email: zhayati@rose.shirazu.ac.ir

صفحه شخصی

 

دکتر محمدرضا داورپناه

علم اطلاعات و دانش شناسی

استاد دانشگاه فردوسی مشهد

Email: davarpanah@um.ac.ir

صفحه شخصی

 

دکتر سعیدرضا شریف آبادی

علم اطلاعات و دانش شناسی

استاد دانشگاه الزهرا (س)

Email: srezaei@alzahra.ac.ir

صفحه شخصی

 

 

دکتر الهام صیاد عبدی

علم اطلاعات و دانش شناسی

استادیار دانشگاه کوئینزلند استرالیا

Email: e.sayyadabdi@qut.edu.au

صفحه شخصی

 

دکتر رحمت الله فتاحی

علم اطلاعات و دانش شناسی

استاد دانشگاه فردوسی مشهد

Email: fattahirahmat@gmail.com

صفحه شخصی

 

دکتر جعفر مهراد

علم اطلاعات و دانش شناسی

استاد دانشگاه شیراز

Email: jafar.mehrad2010@gmail.com

صفحه شخصی

دکتر نرگس نشاط

علم اطلاعات و دانش شناسی

دانشیار سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

Email: narges_neshat@yahoo.com

صفحه شخصی

دکر محسن نوکاریزی

علم اطلاعات و دانش شناسی

دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

Email: mnowkarizi@um.ac.ir

صفحه شخصی