• نام : نجمه رحیمی
  • آدرس پستی : مشهد، پردیس دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی،
    صندوق پستی 1518- کد پستی 9177948991
  • بخش یا واحد: مدیر اجرایی
  • دانشگاه : دانشگاه فردوسی مشهد
  • تلفن (+98)051-38806574
  • فاکس 051-38783012
  • نام : نجمه رحیمی
  • تلفن (+98)051-38806574