نویسنده = ���������������� �������������� ��������
مدیریت دانش سازمانی در کتابخانه‌های دانشگاهی ایران: مستندسازی و سازوکارهای آن

دوره 7، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 129-152

10.22067/riis.v7i1.58500

سلیمان شفیعی؛ محسن نوکاریزی؛ زهرا جعفرزاده کرمانی


مستندسازی دانش سازمانی: تحلیل مبانی نظری و راهبردهای عملی

دوره 6، شماره 2، دی 1395، صفحه 5-23

10.22067/riis.v6i2.50423

سلیمان شفیعی؛ محسن نوکاریزی؛ زهرا جعفرزاده کرمانی