نویسنده = ������������ ��������
رابطه تسهیم دانش و قابلیت نوآوری در کتابخانه‌های دانشگاهی

دوره 5، شماره 2، مهر 1394، صفحه 22-39

10.22067/riis.v5i2.38130

ابراهیم زارعی؛ محمد حسن زاده؛ عصمت مومنی


طراحی مقیاس سنجش توانایی ارائه خدمات مرجع دیجیتال مشترک

دوره 5، شماره 1، تیر 1394، صفحه 301-317

10.22067/riis.v5i1.29219

محمد اکبری محله کلائی؛ حسن کیانی؛ عصمت مومنی